Vållande till kroppsskada och vållande till annans död

Den som har utsatts för brott har ofta rätt till ett målsägandebiträde. Den som är misstänkt för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare. Begär att bli biträdd av en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde från Ejder Advokatbyrå.

Vad är vållande

Vållande betyder samma sak som vårdslöshet, vilket inte nödvändigtvis är motsatsen till att vara omvårdande eller omtänksam – men det ligger åtminstone tillräckligt mycket ifrån det senare för att vara samhälleligt oacceptabelt. När ett visst beteende är tillräckligt oacceptabelt, i allmänhetens ögon, kan det nå över till den straffbara zonen. Brott som begås genom vårdslöshet/vållande är notoriskt svåra att bedöma eftersom de i någon mån förhåller sig till hur man ”bör agera”. Men få situationer är så enkla att det bara finns ett acceptabelt alternativ. Typisk sett så krävs även ett mångsidigt oacceptabelt beteende för att nå över till brottsligt handlande. Den brottsliga ribban kan även definieras på mer eller mindre specifika vis.

Nedan följer några exempelområden där vållandebrott ofta förekommer, som är sorterande i fallande ordning från detaljreglerade områden till mindre reglerade områden.

På arbetsplatsen

Vissa situationer inom samhället är mer eller mindre tydligt reglerade. Arbetsplatsen är en situation som är reglerad på flera olika vis. Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter om hur arbetsplatsen och arbete ska vara. De flesta föreskrifter medför ingen direkt konsekvens om man bryter mot dem, på detta vis är de alltså mer som rekommendationer. Men om någon blir skadad, eller till och med om någon kan bli skadad, på grund av att man bryter mot en eller flera rekommendationer – så kan detta vara en indikation om att man har varit vårdslös. Som exempel kan nämnas byggarbetsplatser, där olyckor är vanliga. Om de som är ansvariga för arbetsmiljön, tex VD, inte ser till att arbete på höga höjder sker på säkert vis – så kan denne fällas för arbetsmiljöbrott.

Miljöbrott

Miljöfarliga verksamheter, tex där det hanteras giftiga kemikalier, är även regleringstunga. Ämnen som är farliga för människor, djur och miljön ska hanteras, förvaras och kasseras på ett ansvarsfullt och säkert vis. Den 29 september 2020 dömde tex Jönköpings tingsrätt en man för grovt miljöbrott, till ett och ett halvt år i fängelse, på grund av felaktig förvaring av stora mängder hälsofarliga kemikalier. Mannen hade fått två och ett halvt år i fängelse, men fick straffreduktion på grund av att han var 77 år gammal.

Trafiken

Även trafiken är reglerad på en nivå där avvikelser kan bedömas som vårdslösa. Hastighetsöverträdelser eller backande på motorvägen är sådant som utgör självständiga brott mot detaljföreskrifter om hur man ska agera i trafiken, men är inte nödvändigtvis tillräckliga för att fällas för vårdslöshet i trafik. Men om ett eller flera av dessa överträdelser sker under mycket osäkra former eller där någon skadas så kan föraren bli fälld för vårdslöshet i trafik eller vållande till kroppsskada. Vållande till annans död i trafiken, där orsaken inte har med alkohol eller liknande att göra, leder ofta till villkorlig dom med dagsböter. Som exempel kan nämnas Sundsvalls tingsrätts dom från mars 2022 där en far bedömdes ha vållat sin dotters och hennes väns död genom att ha kört snöskoter på ett sådant vis att dottern och vännen dog. Straffet blev villkorlig dom och 40 dagsböter. Detta kan såklart tyckas milt, men i dessa sammanhang så handlar det sällan om vårdslöshet med en särskilt grov marginal, utan snarare bara ett om ett snabbt tankefel som får ödesdigra konsekvenser.

Husdjur

Många situationer där det finns en förhöjd risk för skador är i någon mån reglerade, även om inte i den mån som enligt föregående stycke. Ta hundägande som exempel. Enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska ”Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”. Det finns även reglering kring vad som kallas för strikt skadeståndsansvar för hundar, vilket innebär att hundägaren inte behöver ha gjort något ”fel” för att bli skadeståndsskyldig för skador som hunden orsakar. Regleringen kring hundägande fastställer alltså ett i någon mån förhöjt aktsamhetskrav genom vad som ofta kallas ”garantansvar”, detta är alltså ett uttryck för det ansvar föräldrar har för sina barn och djurägare har för vissa djur. Nyligen fälldes en person för vållande till kroppsskada efter att hennes hund rymt från en olåst lägenhet genom att hoppa mot dörrhandtaget. Högsta domstolen kom fram till att brottslig vårdslöshet kunde konstateras eftersom ägaren borde ha låst dörren om en så pass stor och kraftfull hund som det handlade om. En not härvidlag är att hunden ifråga varken hade rymt eller visat aggression tidigare.

Sport och fritid

Rör vi oss ytterligare en nivå ner, till det nästintill oreglerade området, kan sport och idrott nämnas. Under 2005 fälldes en person för att ha åkt störtlopp över ett krön i en skidbacke och rakt in i en medskidande. Krönet var tydligt markerat med varningar om att man inte fick åka på så vis som den vållande i det fallet gjorde. Här handlar det alltså inte om någon fastställd norm, utan enbart om en upplysning som kan antas ha ett syfte. Detta skulle kunna jämföras med hemmasnickrade skyltar som man ibland ser i bostadsområden, som lyder ”kör sakta, lekande barn”. Där skulle man kunna tänka: ”med vilken auktoritet har områdeskaptenen antagit den bestämmelsen?” eller ”kan det finnas en lokalt rimlig anledning till att skylten?”.

Straff

Vållande till kroppsskada och även vållande till annans död bär normalt mycket lägre straff än uppsåtligt skadande eller dödande. Vållande till annans död genom arbetsmiljöbrott leder till exempel normalt till villkorlig dom i kombination med dagsböter. Grovt vållande till annans död vid rattfylla leder normalt till fängelse under drygt ett till två år.

Skadestånd

Vid uppsåtliga brott, tex misshandel, utgår skadestånd i vidare mån än vid vållandebrott, läs mer om skadestånd vid tidigare nämnda brott här.

Vid vållandebrott kan man som skadelidande få ersättning för inkomstbortfall, sjukvårdskostnader, sveda och värk samt lyte och men. Denna typ av ersättning är i viss mån schabloniserad, men till lejonparten handlar det om att räkna ut skadan i fallet förhanden. I och med att detta handlar om en individuell bedömning är det bra om ett juridiskt biträde kan kopplas in så tidigt som möjligt, så att rätt nivå kan fastställas.

Offentlig försvarare och målsägandebiträde

Vid Ejder Advokatbyrå arbetar försvarsadvokater och målsägandebiträden som är specialiserade inom brottmål. Vi åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare, som privat försvarare och som målsägandebiträde. Oavsett om du är misstänkt för brott eller blivit utsatt för brott är du välkommen att höra av dig till oss.

Vi åtar oss uppdrag över hela landet och har kontor i Stockholm, Nyköping, Göteborg, Alingsås, Halmstad, Vänersborg och Uddevalla. Vid frågor kan ni ringa vår växel, på 031-38 38 200, eller skicka in ett formulär nedan.