Arbetsmiljörätt kan betraktas som en egen disciplin, eller som ett område där arbetsrätt, förvaltningsrätt och straffrätt korsar. På Ejder Advokatbyrå har vi kompetens inom samtliga områden och kan därför hjälpa er att förebygga allehanda risker.

Boka ett möte

Arbetsmiljö

Den svenska arbetsmiljöregleringen utgår från en mängd olika källor. Den oinsatte hade kanske trott att arbetsmiljölagen var den huvudsakliga källan att gå till för att få klarhet i hur arbetsmiljön ska vara ordnad. Så är det dock inte. Arbetsmiljöverket utfärdar exempelvis en mängd olika föreskrifter, ofta kallade AFS:ar. AFS:arna består till lejonparten av icke-bindande rekommendationer om hur arbetsmiljön ska vara beskaffad. Att föreskrifterna rent formellt är frivilliga att följa är dock en illusion, vilket jag återkommer till men först krävs viss bakgrund.

Av arbetsmiljölagen framgår att dess ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Vidare bemyndigas Arbetsmiljöverket, genom arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, att utfärda föreskrifter om arbetsmiljöns närmare utformning. AFS:arna, som beskriver den närmare utformningen, visar standarden för det ”säkra” området – både utifrån ett arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv. Varför arbetstagarens säkerhet ska garanteras genom en reglerad arbetsmiljö är uppenbart. När det gäller den säkerhet som arbetsgivaren tillförsäkras, genom att tillhandahålla en god arbetsmiljö, så handlar det i huvudsak om ekonomiska incitament. Arbetsmiljölagen och brottsbalken innehåller nämligen tvångsmedel som ska hindra bolag från att dra vinst genom att tumma på arbetsmiljön.

Men åter till frågan om varför arbetsgivare ska bry sig om Arbetsmiljöverkets AFS:ar. När Arbetsmiljöverket och domstolar prövar frågan om överträdelser mot den hypotetiska ”goda arbetsmiljön” så ser de ofta till de AFS:ar som utfärdats och hur arbetsmiljön bör vara enligt dessa. Straffbara lagbrott innebär därför i praktiken överträdelser av AFS:arna. Vid sidan om negativa konsekvenser visar även undersökningar om och om igen att god arbetsmiljö minskar sjukskrivningar och ökar produktivitet rent generellt. Vi advokater arbetar dock huvudsakligen med risk, närmare bestämt med att förebygga den. Nedan finner ni därför de huvudsakliga tvångsmedlen, som vi vill hjälpa er att undvika.

Arbetsmiljöbrott

Av brottsbalken 3 kap 10 § framgår att den som begår vissa brott mot liv och hälsa kan fällas för arbetsmiljöbrott. Klicka på länken för att läsa mer om arbetsmiljöbrott.

Föreläggande

Genom arbetsmiljölagen kan Arbetsmiljöverket meddela om förelägganden, vilka ofta syftar till att arbetsgivaren ska vidta en viss åtgärd. Ett exempel på en sådan, taget från ett verkligt fall, är att inomhustemperaturen inte får sjunka under en viss gräns inom områden där arbeten sker. Föreläggandet om åtgärden förenas ofta med en risk för vite, vilket innebär att bolaget ifråga kan få betala en viss summa pengar till staten om föreläggandet inte följs. Det finns dock kriterier för att föreläggandet ska kunna resultera i att vitet måste betalas. Bland annat så ska åtgärden som framgår av föreläggandet vara nödvändig, åtgärden ska även vara möjlig att inrätta sig efter. Vad detta innebär i praktiken är dock för beroende av fallet ifråga för att utveckla vidare här. Ni är dock välkommen att kontakta oss vid närmare frågor.

Förbud

Arbetsmiljöverket kan även meddela om förbud. Ett förbud kan till exempel vara riktat mot användningen av en viss lokal eller en viss maskin, som då har bedömts osäker. Även förbud kan förenas med risk för vite.

Både förelägganden och förbud kan överklagas till förvaltningsrätten.

Sanktionsavgift

Vissa av arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller direkta konsekvenser vid överträdelser. Som exempel kan nämnas byggarbeten på höjd där fallskydd inte används, felaktig hantering av vissa kemikalier eller tillhandahållande av maskiner som inte är godkända inom EU. Nämnda överträdelser kan leda till sanktionsavgifter om flera hundratusen kronor.

När Arbetsmiljöverket har beslutat om en sanktionsavgift kan bolaget ifråga välja att godkänna avgiftsföreläggandet. Bolaget kan även välja att inte godkänna föreläggandet, i vilket fall Arbetsmiljöverket kan ansöka om att saken ska prövas i förvaltningsrätten.

Advokat

Behöver ni få klarhet i frågan om delegering av arbetsmiljöansvar, till exempel vid entreprenad? Är ni föremål för en inspektion från Arbetsmiljöverket och vill få råd om hur ni bör agera? Riskerar ni straffansvar vid arbetsmiljöbrott eller vill ni ha hjälp med att överklaga ett föreläggande eller ett förbud?

Vi på Ejder Advokatbyrå hjälper er att ta ett helhetsgrepp kring ert arbetsgivaransvar. Enklast kan ni kontakta oss genom att ringa vår växel, på 031-38 38 200, eller fylla i ett formulär nedan. Vi har kontor i Stockholm, Nyköping, Göteborg, Halmstad, Vänersborg och Uddevalla men vi biträder klienter över hela landet.