Om du blir kallad av polisen till förhör har du en större möjlighet att dina rättigheter blir tillgodosedda om du har en advokat vid din sida. Ring därför oss så kan vi närvara vid förhöret. Vi åtar oss offentliga försvararuppdrag, det vill säga uppdrag som försvarare där vi förordnas av tingsrätten. Vi åter oss även uppdrag som privat försvarare, alltså uppdrag där vi anlitas direkt av dig om du är misstänkt för något brott.

Boka ett möte

Brottmål

Det är bara advokater som får uppdrag som offentliga försvarare. Detta eftersom försvararen anses som en så pass viktig roll inom rättsstaten. I vardagligt tal kallas offentlig försvarare även för brottmålsadvokat, försvarare eller försvarsadvokat, alltså en advokat som är specialiserad på brottmål.

Misstänkt för brott

Vid misstanke om brott som faller under allmänt åtal ska en förundersökning inledas. Förundersökningen leds normalt av en åklagare, som ska se till att utredningen drivs framåt mot ett beslut. När tillräckligt mycket material har samlats in beslutar åklagaren att väcka åtal eller att lägga ner förundersökningen.

  • Åtal ska väckas när åklagaren anser att en fällande dom kan förväntas. Detta innebär dock inte att alla som åtalas också blir fällda och får ett straff. Åklagaren är part i målet och lägger fram den bevisning som har inhämtats under förundersökningen, men det är domstolen som dömer.
  • Förundersökningen läggs ofta ner på grund av bevisbrist, vilket ofta uttrycks i nedläggningsbeslut som ”förundersökningen läggs ner. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt”. Som försvarare försöker man normalt verka för att förundersökningen ska läggas ner, snarare än att segra i domstol. Detta eftersom det såklart är mycket mindre påfrestande för den som är misstänkt att saken får ett tidigt avslut. Men oavsett om utredningen läggs ner tidigt eller blir utdragen så har man som misstänkt sin försvarare vid sin sida, vilket kan kännas tryggt.

Kallad till förhör

Under polisförhör läggs grunden för den utredning som antingen kommer att leda till att förundersökningen läggs ner eller att åklagaren väcker talan i domstol.

Din offentliga försvarare hjälper till med strategiska överväganden inför och vid förhöret, tex gällande om du ska uttala dig över huvud taget eller enbart delvis.

Meddela polisen om du vill ha en offentlig försvarare från Ejder Advokatbyrå. Våra advokater är bland Sveriges bästa, hos oss får du alltid ett försvar i absoluta toppklass.

Ejder Advokatbyrå är verksamma i Stockholm, Nyköping, Göteborg, Alingsås, Halmstad, Uddevalla och Vänersborg.

När får man en offentlig försvarare

Den som är häktad eller anhållen ska få en offentlig försvarare.
Om brottet man är misstänkt för som minst ger sex månaders fängelse har du även rätt till en försvarare.
Vid sidan om situationerna ovan kan man även ha rätt till en försvarare:

  1. om utredningen av brottet är komplicerad,
  2. om det är oklart vilket straff som kan bli aktuellt,
  3. om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Denna tredje punkt kan bli aktuell då den misstänkte är äldre, psykiskt eller fysiskt sjuk eller då en fällande dom kan få långtgående konsekvenser för den misstänkte.

Straff

Den som döms för ett brott kan få allt från dagsböter till fängelse. Det finns dock ett antal alternativ däremellan, till exempel samhällstjänst och skyddstillsyn. Straffet (”påföljden”) beror på brottet, den tilltalades personliga förhållanden och en mängd andra faktorer. I vissa fall kan det vara så att den misstänkte förväntar sig att bli fälld för ett brott, till exempel för att hen har erkänt. I sådana fall är det normalt inte ett frikännande som är målet, utan att påföljden ska bli så mild eller lämplig som möjligt.

Offentlig försvarare och privat försvarare

En privat försvarare, det vill säga en försvarare där du själv får stå för kostnaden, behöver inte nödvändigtvis vara advokat eller ens jurist.

Skillnaden mellan den offentliga försvararen och en privat sådan är kvalitetskraven och kostnaden.

En offentlig försvarare är alltid en advokat och har därför uppfyllt de höga krav som Sveriges Advokatsamfund ställer då man blir antagen som ledamot – dvs bli advokat.

Kostnad

Staten betalar kostnaden för den offentliga försvararen medans du får stå kostnaden för den privata försvararen, staten kan dock betala kostnaden för den privata försvararen om du frikänns från brottet.

Om du har god inkomst kan du dock bli återbetalningsskyldig för den ersättning som staten betalar för din offentliga försvarare.

Försvararens roll är att alltid se till dina intressen, se till att du får en rättvis rättegång och att se till saken blir utredd i den omfattningen som anstår en rättsstat.

Ni är välkommen att kontakta oss