Arbetsmiljöbrott

Av Arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår de höga krav som ställs på arbetsgivare avseende förebyggande av olyckor och ohälsa på arbetsplatsen.

Skada, dödsfall mm

Vid åsidosättande av arbetsgivarens skyldigheter enligt 3 kap. arbetsmiljölagen, som leder till dödsfall, kroppsskada, sjukdom eller framkallande av fara för annan, kan ansvarig person fällas till ansvar för arbetsmiljöbrott enligt 3 kap. 10 § brottsbalken. För brottet krävs att man uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot arbetsmiljölagstiftningen.

Olycka

Skillnaden mellan oaktsamhet och ren olycka kan ofta vara hårfin. Ett effektivt försvar, mot en misstanke om brott, går i mångt och mycket ut på att tydliggöra att arbetsgivaren har gjort det som kan krävas.

Ansvar för arbetsmiljön

Ofta är det den verkställande direktören som har ansvaret för arbetsmiljön. Detta är dock inte självklart, utan ansvaret kan ligga hos annan person på grund av arbetets art eller på grund av delegation.

Utredningen

En arbetsgivare är skyldig att anmäla en arbetsplatsolycka till arbetsmiljöverket. Vid allvarligare olyckor tillkallas dock polisen i första hand, som då ser till att ett ärende skapas och en utredning påbörjas.Polisen har utredare med särskild expertis inom arbetsmiljöbrott. Arbetsmiljöverket utreder dessutom, parallellt med polisen, händelsen ifråga.

Straff

Påföljderna (även kallade straff) för arbetsmiljöbrott varierar mellan böter upp till fängelse i sex år, beroende av vilket brott saken gäller (till exempel vållande till annans död eller framkallande av fara för annan). Straffet beror delvis på konsekvensen (tex skada eller dödsfall) men även på vilken typ av handlande som har lett till konsekvensen.

Företagsbot

Den 1 januari 2020 trädde nya bestämmelser om företagsbot ikraft. Förändringarna avseende företagsbot är att kretsen som omfattas av företagsbot utvidgades samt att beloppen höjdes. Företagsboten kan uppgå till mellan femtusen kronor och tio miljoner kronor. Åklagaren kan även utfärda strafföreläggande på upp till tre miljoner.

Advokat

En försvarsadvokat ska enligt vår yrkesbeskrivning: ”med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Detta innebär i praktiken att advokaten ska göra allt i sin makt för att visa att den misstänktes uppfattning om situationen som har uppstått faktiskt stämmer. Advokaten utreder händelsen och rättsläget i förhållande till den särskilda händelsen. Advokaten kan även vid behov söka upp expertvittnen som kan uttala sig om särskilt komplicerade frågor.

De fåtal advokater som arbetar inom området arbetsmiljöbrott är normalt sådana som arbetar med brottmål och arbetsrätt. Ejder Advokatbyrå erbjuder sådan kompetens. Vid misstanke om arbetsmiljöbrott är ni välkomna att meddela polisen om att ni önskar en försvarare från Ejder Advokatbyrå. Vi erbjuder även privat försvar, dvs där den misstänkte står för kostnaderna själv. Har ni frågor om detta är ni välkomna att höra av er till oss!