Om oss

Advokat med rätt erfarenhet

Ejder Advokatbyrå tillhandahåller jurister och advokater inom bland annat brottmål, familjerätt, vårdnadstvist, migrationsrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt, avtalsrätt, affärsjuridik m.m.

Ejder Advokatbyrå förordnas regelbundet som offentligt biträde av landets tings- och förvaltningsrätter samt av olika myndigheter. Ejder Advokatbyrås kontor är belägna centralt i Stockholm, Nyköping och Södertälje men våra klienter besöker oss från hela landet.

”Tystnadsplikt, frihet från intressekonflikter, oberoende och lojalitet är de kärnvärden som utgör fundamentet vid utförande av uppdraget som advokat.”

Tystnadsplikten innebär att vi alltid iaktar diskretion vid utförande av det uppdrag som du har anförtrott oss. Frihet från intressekonflikter innebär att det inte får finnas någonting som kan riskera att färga advokatens syn på klientens sak, vilket är anledningen till att advokater inte får ta uppdrag där de tidigare har företrätt motparten.

Oberoende innebär rent praktiskt att advokaten inte får vara anställd någon annanstans än vid en advokatbyrå och principiellt att det inte får finnas några andra krafter än klientens intresse som kan påverka advokaten. Oberoendet innebär även att trots att vi ofta får betalt genom statliga medel, så är vi oberoende från staten. Lojalitet innebär att vi alltid sätter dina intressen i första rummet.