Misstänkt för skattebrott – frikänd, böter eller fängelse i sex år

Skattebrott regleras enligt skattebrottslagen och är, jämte bokföringsbrott, ett av de vanligaste förekommande ekobrotten. I stora drag handlar skattebrott om skyldigheten att lämna felaktiga uppgifter som ska ligga till grund för skatteberäkning, när det föreligger en skyldighet att lämna korrekta taxeringsuppgifter. De felaktiga uppgifterna ska ha lämnats skriftligen och ska dessutom medfört fara för att staten 1) går miste om skatteintäkter, eller 2) gör en gör en felaktig utbetalning.

Skattebrottet är konstruerat som ett så kallat ”farebrott”, vilket betyder att punkterna 1) eller 2) ovan rent faktiskt inte behöver realiseras, utan det behöver bara föreligga en fara för dess förverkligande. Skattebrottet fullbordas när en oriktig uppgift lämnas till Skatteverket eller uppgiften skulle ha lämnats – genom deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift – men ändå inte lämnades.

För att uppgiftslämnandet ska vara brottsligt krävs att det inte handlar om ett förståeligt misstag utan att uppgiften lämnats medvetet för att undgå beskattning eller åtminstone att så skett genom kvalificerat slarv (även kallat ”vårdslöshet”).

Exempel

  • Underlåtenhet att bokföra inkomster som därför inte tas upp till beskattning.
  • Mottagande av ersättning för försäljning av varor eller tjänster utan att ta upp transaktionerna i deklarationen .
  • Bokföring av felaktiga fakturor för att få tillbaka moms.
  • Att inte lämna sin skattedeklaration i syfte att betala mindre, eller ingen, skatt.

Grad

Som de flesta brott förekommer skattebrott indelat i tre olika grader: ringa skattebrott, skattebrott av normalgraden och grovt skattebrott.

Ringa skattebrott kallas skatteförseelse och kan leda till böter.

Enligt Skatteverkets ”Minneslista vid anmälan av misstänkt skattebrott m.m.” daterad den 20 februari 2020 anges att gränsen mellan skattebrott och skatteförseelse kan anses ligga vid ett basbelopp (år 2022 är basbeloppet 48 300 kronor).

Den som gör sig skyldig till skattebrott av normalgraden kan dömas till fängelse under högst två år. Under 2012 togs en tabell fram av ett antal ekobrottsdomare (Ekobrottsnätverket SYDVÄST) som en slags grund vid påföljdsbestämning vid skattebrott, vilken redovisade följande

Undandragen skatt, i basbelopp (BB) och påföljd

1BB: villkorlig dom + 100 dagsböter

2BB: villkorlig dom + 150 dagsböter

3BB: villkorlig dom + samhällstjänst 75h (alt fängelse i 2 månader)

4BB: -II-

5BB: villkorlig dom + samhällstjänst 100h (alt fängelse i 3 månader)

6BB: -II-

7BB: villkorlig dom + samhällstjänst 120h (alt fängelse i 4 månader)

8BB: -II-

9BB: Fängelse 5 månader.

Grovt skattebrott kan ge fängelse mellan sex månader och sex år. Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det rört mycket betydande belopp. Enligt förarbeten uttalas att ”betydande belopp” generellt handlar om tio basbelopp eller mer (dvs cirka en halv miljon under 2022). Ett grovt skattebrott kan även anses förövat om gärningsmannen använt falska handlingar såsom bluffakturor eller vilseledande bokföring, om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, eller om agerandet i annat fall varit av synnerligen farlig art.

Om ett skattebrott begås av oaktsamhet (vårdslöshet/slarv) kallas brottet vårdslös skatteuppgift. Straffskalan för detta brott är böter eller fängelse i högst ett år och för straffansvar krävs att agerandet är att betrakta som grovt oaktsamt. Om gärningen med hänsyn till skattebeloppet och övriga omständigheter är av mindre allvarlig art, ska inte dömas till ansvar.

Andra följder av brott, som vi tidigare har skrivit om, är företagsbot och näringsförbud. Dessa kan bli aktuella vid skattebrott. Klicka på länkarna för att läsa mer.

Advokat

Vid Ejder Advokatbyrå arbetar försvarsadvokater som är specialiserade inom ekobrott. Vi åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare och som privat försvarare. Vid misstanke om brott är du välkommen att höra av dig till oss. Vi åtar oss uppdrag över hela landet och har kontor i Stockholm, Nyköping, Göteborg, Alingsås, Halmstad, Vänersborg och Uddevalla. Vid frågor kan ni ringa vår växel, på 031-38 38 200, eller skicka in ett formulär nedan.