Näringsförbud – vad, när och hur

Vad är näringsförbud

Näringsförbud innebär ett förbud för en fysisk person att driva företag, ha en ledande ställning i företag eller att arbeta i företag som ägs av närstående. Näringsförbud är alltså ett uttryck för att personen som omfattas av förbudet har förlorat statens förtroende när det gäller företagsdrift.

Vem kan få näringsförbud

Fysiska personer, dvs människor.

När får man näringsförbud

De tre vanligaste anledningarna till att ett näringsförbud meddelas är

efter en konkurs, där det framkommer att personen ifråga har handlat otillbörligt – tex genom att gynna närstående borgenärer framför andra,

vid underlåtenhet att betala skatt, det ska då handla om ett grovt åsidosättande av skatteplikten,

vid brottslighet, som inte är ringa.

När bedömningen görs, oftast utifrån de tre anledningarna ovan, så ska särskild hänsyn tas till om handlandet varit systematiskt, syftat till betydande vinning eller skada eller om näringsidkaren tidigare har dömts för brott i näringsverksamhet.

Hur lång tid gäller näringsförbudet

Under tre till tio år.

Vem kan föra talan om näringsförbud

I första hand allmän åklagare, i andra hand Kronofogden. Lagen om näringsförbud innehåller även regler om ageranden som syftar till att snedvrida konkurrensen på marknaden, därför kan även Konkurrensverket föra talan om näringsförbud.

Vem bestämmer om näringsförbud

Sett till lejonparten av alla prövningar om näringsförbud så är det allmän domstol som, efter begäran av åklagare eller Kronofogden, prövar och beslutar om näringsförbud. Konkurrensverket ansöker dock om näringsförbud hos Patent- och marknadsdomstolen.

Vad händer om man bryter mot ett näringsförbud

Den som bryter mot ett näringsförbud eller ett tillfälligt näringsförbud eller bryter mot ett villkor som har meddelats, till exempel att den som omfattas av näringsförbudet inte får ägna sig åt viss typ av verksamhet, döms för överträdelse av näringsförbud till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Advokat

Den som en begäran om näringsförbud riktar sig mot har i vissa fall rätt till en offentlig försvarare. I många fall handläggs dock frågan om näringsförbud som en del av ett brottmål, där den misstänkte på grund av misstanken har rätt till en offentlig försvarare. Ejder Advokatbyrå tillhandahåller försvarsadvokater som är specialiserade inom ekobrott och brott som har anknytning till näringsverksamhet.

Ejder Advokatbyrå åtar sig uppdrag över hela landet och har kontor i Stockholm, Nyköping, Göteborg, Halmstad, Uddevalla, Alingsås och Vänersborg.

Vid misstanke om brott eller om ni önskar en försvarare är ni välkommen att ringa oss på 031-38 38 200, eller så kan ni kontakta oss genom formuläret nedan.