Ekobrott

Ekobrott är ett samlingsnamn för ekonomisk brottslighet. De flesta brotten som sorteras under beteckningen ekobrott utreds av Ekobrottsmyndigheten, vissa utreds dock av allmän åklagare. De vanligaste ekobrotten är bokföringsbrott och skattebrott, men det finns ett antal fler typer av ekobrott.

Bokföringsbrott

Bokföringsbrott kan begås både genom att inte upprätta någon bokföring över huvud taget, att inte bokföra vissa händelser eller genom att införa oriktiga uppgifter i bokföringen. Beroende av om brottet är ringa, av normalgraden eller grovt brott – så kan straffet variera mellan böter och sex års fängelse. Klicka på följande länk för att läsa mer om bokföringsbrott.

Skattebrott

Brott mot skattebrottslagen kan begås genom att lämna oriktiga uppgifter till myndighet eller inte lämna in olika uppgifter eller deklarationer. Handlandet ska även leda till att det finns en fara för ett felaktigt skattemässigt resultat, ofta genom att staten inte får fullt så mycket skatt som borde varit fallet. Ringa skattebrott kallas för skatteförseelse, vilket ger böter. Skattebrott av normalgraden kan ge upp till två års fängelse. Grovt skattebrott ger minst fängelse i sex månader och som mest fängelse i sex år.

Det finns ett flertal andra mindre vanliga skattebrott: vårdslös skatteuppgift, skatteavdragsbrott, skatteredovisningsbrott, försvårande av skattekontroll och vårdslös skatteredovisning.

Klicka på följande länk för att läsa mer om skattebrott.

Brott mot aktiebolagslagen

Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till vissa personer och företag, tex aktieägare och deras närstående. Brott mot låneförbudet ger böter eller fängelse i högst ett år.

Ytterligare ett brott enligt aktiebolagslagen är den som rör så kallade målvakter, dvs en person som utses till tex vd eller styrelseledamot. Utses en målvakt i strid med denna regeln kan den som medverkar till saken dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Insiderbrott

Handel på värdepappersmarknaden utifrån sådan information som är okänd för övriga aktörer på marknaden kallas för insiderhandel. Ringa insiderbrott ger böter eller fängelse i högst sex månader. Insiderbrott av normalgraden kan ge fängelse i högst två år. Grovt insiderbrott ger mellan sex månader och fyra år i fängelse.

Marknadsmanipulation

Avser åtgärder som är avsedda att förändra värdet på ett visst finansiellt instrument, exempelvis en aktie. Skillnaden mellan vanlig, laglig, aktiehandel och marknadsmanipulation är alltså syftet att förändra värdet genom åtgärden. Ett exempel är en individ lägger köp och säljorders mot sig själv, för att den övriga marknaden ska få uppfattningen om att aktien ifråga är ”het”. Marknadsmanipulation av normalgraden kan leda till fängelse i högst två år. Vid grov marknadsmanipulation ska fängelse i lägst sex månader och högst sex år utgå.

Penningtvätt

Penningtvätt handlar om att dölja pengar, eller dess värde, som intjänats genom brott. Det underliggande brottet kan vara av varierande slag, tex narkotikahandel eller utpressning. Det är inte nödvändigt att personen som står för penningtvätten är fullt medveten om vilken typ av brott som pengarna har intjänats genom, men hen måste i alla fall misstänka att det har handlat om brott. Beroende av om penningtvättsbrottet är ringa, av normalgraden eller grovt så varierar möjliga påföljder mellan böter och fängelse i sex år. Klicka på följande länk för att läsa mer om penningtvätt.

Bedrägeri

Bedrägeri är namnet för brott som begås genom att vilseleda någon och på så vis dra vinning och samtidigt skada (ekonomiskt) den vilseledde. Klicka på följande länk för att läsa mer om bedrägeri.

Förskingring

Den som genom avtal eller ställning har till uppdrag att utge eller redovisa för viss egendom, men istället tillgodogör sig egendomen – gör sig skyldig till bedrägeri. Ett exempel på detta är en god man som ska förvalta en summa pengar, men som istället använder pengarna för egen konsumtion. Brottet är uppdelat i ringa brott, brott av normalgraden och grovt brott. Straffskalan varierar mellan böter och fängelse i sex år.

Svindleri

Den som medvetet sprider falska uppgifter för att på så vis påverka priset på viss egendom, tex aktier, döms för svindleri. Svindleri kan även begås genom grov oaktsamhet, dvs utan medvetenhet, vid spridande av uppgifter som syftar till att påverka ett företags värdering. Svindlaren måste alltså inte både velat påverkat värdet på – till exempel – en aktie och sedan sålt aktien med vinst, utan påverkan räcker. Även svindleri är uppdelat i ringa brott, brott av normalgraden och grovt brott. Straffet för svindleri varierar mellan böter och fängelse i högst sex år.

Trolöshet mot huvudman

En huvudman är en person som har givit ett förtroende, till exempel genom ett uppdrag. Jurister kallar ofta sin klient för huvudman. Trolöshet betyder svek. Trolöshet mot huvudman betyder således att svika ett givet förtroende. För att sveket ska vara brottsligt enligt denna bestämmelse måste det även innebär skada för den som givit förtroendet. Som ett exempel kan nämnas en kassör som, utan tillåtelse, ger sina vänner rabatt. Trolöshet mot huvudman är tudelat till sin grad, brott av normalgraden och grovt brott. Straffet varierar mellan böter och fängelse i sex år.

Preskription

Ekobrottsutredningar kan ofta bli mycket utdragna, ibland så pass mycket att brottet hinner blir preskriberat. När preskription inträder så innebär det att personen som förvisso kanske helt säkert har begått brottet ifråga, ändå inte kan bli straffad för att det har gått för lång tid sedan tidpunkten då brottet förövades. Preskriptionstiden följer av maxstraffet för brottet ifråga. Med några få undantag, som inte är aktuella vid ekobrott, gäller följande preskriptionstider.

– två år om brottet ej kan ge svårare straff än fängelse i ett år

– fem år om svåraste straffet är högre men inte över fängelse i två år

– tio år om svåraste straffet är högre men inte över fängelse i åtta år

– femton år om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år

– tjugofem år om fängelse på livstid kan följa på brottet

Advokat

Vid Ejder Advokatbyrå arbetar försvarsadvokater som är specialiserade inom ekobrott. Vi åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare och som privat försvarare. Vid misstanke om brott är du välkommen att höra av dig till oss. Vi åtar oss uppdrag över hela landet och har kontor i Stockholm, Södertälje, Nyköping, Göteborg och Halmstad. Vid frågor kan ni ringa vår växel, på 031-38 38 200, eller skicka in ett formulär nedan.