Åtalad för arbetsmiljöbrott – företagsbot och arbete på höga höjder

Ystads tingsrätt meddelade nyligen dom i ett mål om arbetsmiljöbrott. Bakgrunden var följande. Två byggarbetare var uppe på ett tak för att utföra plåtarbete. Intill taket fanns, såvitt får förstås från handlingarna i målet, en hemmasnickrad arbetsställning i trä. Det är i och för sig inte otillåtet att ha byggställningar i trä, men de behöver vara planerade på ett sådant vis att de kan förväntas hantera belastningen som ställningarna utsätts för. De som uppför och monterar ner ställningarna behöver dessutom särskild utbildning. I just detta fall hade det antagligen inte spelat någon särskild roll om träställningen hade uppförts enligt konstens alla regler, eftersom det även saknades takfotsställning och arbetarna var inte utrustade med sele.

Arbete på höga höjder och backup-ansvar

Vid byggarbete på höga höjder finns det föreskrifter om fallskydd, bla i AFS 1993:3 (AFS står för Arbetsmiljöverkets författningssamling). Det finns även regleringar om hur planeringen inför arbetet ifråga ska se ut, tex genom att det ska upprättas en arbetsmiljöplan – som i sin tur ska innehålla en riskbedömning. Det finns även reglering kring de olika rollerna som är inblandade i byggarbeten, tex BAS-P och BAS-U (ByggArbetsmiljöSamordnare för Projektering respektive Utförande). Det är byggherren som ansvarar för att BAS-P/U utses och byggherren har även ett så kallat straffrättsligt backup-ansvar för det fall BAS-P/U inte utför sina arbeten korrekt.

Företagsbot

I det aktuella fallet var ingen av företrädarna för byggbolaget ifråga åtalade för arbetsmiljöbrott, utan det var enbart bolaget som riskerade företagsbot. När det gäller företagsbotens storlek så används ofta riktlinjer som utformats av Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. I detta fall skadade sig en arbetare så pass att han var sjukskriven under tio veckor men, såvitt går att utläsa från handlingarna i målet, inte så illa att han inte kommer att återfå full arbetsförmåga. Det framgick inte att arbetstagaren ifråga hade fått några frakturer. I dessa fall kan kroppsskadan klassificeras som ”lindrig”, i vilket fall det ofta är aktuellt med en företagsbot mellan 100 000 kr och 200 000 kr. I detta fall utdömdes 100 000 kr.

Fram till 2020 så var bolagets storlek praktiskt taget irrelevant vid utdömande av företagsbot, vilket kunde leda till att den företagsbot som stora företag riskerade var löjligt oproportionerliga. Numera så är detta avhjälpt genom regleringen om ”förhöjd företagsbot”. En sådan hade inte blivit aktuell i detta fall, eftersom det både handlade om ett litet bolag och en förhållandevis lindrig skada.

I det aktuella fallet så är det dock aningens svårt att avgöra om detta, dvs utdömande av boten, ”behövde” bli utfallet – eftersom varken målsäganden (dvs hen som skadade sig) eller bolaget verkar ha velat medverka till utredningen. Det framgår dock av domen att en företrädare för bolaget har sagt att anledningen till att ställningen, som gick sönder, användes var eftersom ”beställaren inte hade så mycket pengar”. Att finanserna inte räcker för att tillhandahålla en säker arbetsmiljö är dock inte en ursäkt, utan i sådant fall ska man avstå från att utföra arbetet.

Försvarsadvokat och offentlig försvarare

Även bolag kan ha rätt till en offentlig försvarare vid åtal eller misstanke om arbetsmiljöbrott. För att utredningen eller domen inte ska gå i fel riktning är det dock viktigt att en advokat anlitas så tidigt som möjligt.

De fåtal advokater som arbetar inom området arbetsmiljöbrott är normalt sådana som arbetar med både brottmål och arbetsrätt. Ejder Advokatbyrå erbjuder sådan kompetens. Vid misstanke om arbetsmiljöbrott är ni välkomna att meddela polisen om att ni önskar en försvarare från Ejder Advokatbyrå. Vi erbjuder även privat försvar, dvs där den misstänkte står för kostnaderna själv.

Ejder Advokatbyrå har kontor på Västkusten och i Stockholm, men inom just arbetsmiljöbrott företräder vi klienter över hela landet.

Har ni frågor om detta är ni välkomna att höra av er till oss!