En uppsägning eller ett avsked är ofta känslosam för alla inblandade. Ibland uppstår konflikter som kräver hjälp utifrån. Det kan då vara bra att ta hjälp av en jurist från ett tidigt stadium så att skadan kan begränsas. Ejder Advokatbyrå företräder arbetsgivare och arbetstagare i diverse arbetstvister, vid fackliga förhandlingar, diskrimineringsärenden och vid arbetsmiljöfrågor.

Ejder Advokatbyrå har sammanfattningsvis kompetens inom arbetsrättsliga tvister, förhandlingar samt vid ärenden som är mer utredande till sin natur.

Boka ett möte

Arbetsrätt

Det som i folkmun talas om som att någon har ”fått sparken” innebär att denne har blivit avskedad eller uppsagd. Detta är en mycket ingripande åtgärd som regleras i bland annat lagen om anställningsskydd. Enligt lagstiftningen har en arbetsgivare två godtagbara skäl för att säga upp personal. Nämligen arbetsbrist och personliga skäl.

Uppsägning vid arbetsbrist

Om till exempel orderingången sinar kan arbetsplatsen bli övertalig, detta betyder att det finns för många anställda i förhållande till det arbete som ska utföras. Övertalighet kan också uppstå vid en omorganisation eller när politiska beslut ändrar förutsättningarna för verksamheten.

Uppsägning på grund av personliga skäl

Olovlig frånvaro, samarbetsproblem, arbetsvägran och sen ankomst är exempel på skäl en arbetsgivare kan åberopa till stöd för uppsägning av en arbetstagare, men det krävs också att arbetsgivaren utrett möjligheter till en alternativ lösning än uppsägning.

Blir du uppsagd behåller du dina löne- och anställningsvillkor under hela uppsägningstiden. Normalt fortsätter du även att sköta ditt arbete under hela uppsägningstiden.

Avskedande

En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om hen grovt har misskött sin anställning. Du får då lämna din anställning omedelbart – utan uppsägningslön eller andra förmåner.

Ogiltigförklaring av uppsägning eller avskedande

För den som har blivit felaktigt uppsagd eller avskedad är det viktigt att inte vänta med att agera. Eftersom det finns tidsfrister enligt lag som du måste förhålla dig till. Felaktiga uppsägningar av arbetstagare kan ogiltigförklaras, vilket innebär att domstolen förklarar att anställningen består. Kontakta därför gärna oss så fort som möjligt om du har blivit felaktigt uppsagt.

Skadeståndskrav vid uppsägning eller avskedande

Vill du däremot ha skadestånd måste du agera inom fyra månader från uppsägningen. Skadestånd kan omfatta ersättning för inkomstförlust, men också ersättning för kränkningen som du har blivit utsatt för.

Vi ger dig råd, utreder om du kan få ersättning för dina advokatkostnader genom försäkring eller statligt bistånd och stöttar dig genom hela processen.