En uppsägning eller ett avsked är ofta känslosam för alla inblandade. Ibland uppstår konflikter som kräver hjälp utifrån. Det kan då vara bra att ta hjälp av en jurist från ett tidigt stadium så att skadan kan begränsas. Ejder Advokatbyrå företräder arbetsgivare och arbetstagare i diverse arbetstvister, vid fackliga förhandlingar, diskrimineringsärenden och vid arbetsmiljöfrågor.

Ejder Advokatbyrå har sammanfattningsvis kompetens inom arbetsrättsliga tvister, förhandlingar samt vid ärenden som är mer utredande till sin natur.

Boka ett möte

Arbetsrätt

Det som i folkmun talas om som att någon har ”fått sparken” innebär att denne har blivit avskedad eller uppsagd. Detta är en mycket ingripande åtgärd som regleras i bland annat lagen om anställningsskydd. Enligt lagstiftningen har en arbetsgivare två godtagbara skäl för att säga upp personal. Nämligen arbetsbrist och personliga skäl. Den som har blivit felaktigt uppsagt eller avskedad kan ha rätt till skadestånd, eller till och med ogiltigförklara uppsägningen och få tillbaka sitt arbete.

Arbetsrättsjurist

Arbetsrätten är ett område som få jurister behärskar. Dels eftersom den är komplicerad, men åven eftersom den är full av “snabba frister”, dvs motsvarigheten till reklamationsfrister. Detta innebär I sin tur att om man inte agerar I tid kan man förlora sin rätt att till få skadestånd eller ogiltigförklara en felaktig uppsägning.

Uppsägning vid arbetsbrist

Om till exempel orderingången sinar kan arbetsplatsen bli övertalig, detta betyder att det finns för många anställda i förhållande till det arbete som ska utföras. Övertalighet kan också uppstå vid en omorganisation eller när politiska beslut ändrar förutsättningarna för verksamheten. Arbetsbrist är dock ett vidare begrepp än enbart att det inte finns tillräckligt mycket att göra för de anställda. Det vore nog mer korrekt att kalla uppsägning på grund av arbetsbrist ”uppsägning på grund av organisationsskäl”. Skillnaden mellan vad de flesta tror att arbetsbrist innebär och vad det faktiskt innebär har lett till många konflikter.

Uppsägning på grund av personliga skäl

Olovlig frånvaro, samarbetsproblem, arbetsvägran och sen ankomst är exempel på skäl en arbetsgivare kan åberopa till stöd för uppsägning av en arbetstagare, men det krävs också att arbetsgivaren utrett möjligheter till en alternativ lösning än uppsägning.

Blir du uppsagd behåller du dina löne- och anställningsvillkor under hela uppsägningstiden. Normalt fortsätter du även att sköta ditt arbete under hela uppsägningstiden.

Avskedande

En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om hen grovt har misskött sin anställning. Arbetstagaren får då lämna sin anställning omedelbart – utan uppsägningslön eller andra förmåner. Arbetsgivaren måste dock varsla arbetstagaren före avskedet meddelas.

LAS – Anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd reglerar många områden inom den svenska arbetsrätten, till exempel uppsägningstider, tillåtna anställningsformer och rätten till skadestånd vid brott mot den svenska arbetsrätten.

MBL – Fackliga förhandlingar

Fackligt anslutna har rätt att påkalla förhandlingar enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) vid förändringar i sin arbetssituation. Arbetsgivare som är kollektivavtalsanslutna måste förhandla med facket vid betydande förändringar i organisationen. Konsekvensen av att inte förhandla med facket kan bli att arbetsgivaren behöver betala avsevärda skadestånd.

Ogiltigförklaring av uppsägning eller avskedande

För den som har blivit felaktigt uppsagd eller avskedad är det viktigt att inte vänta med att agera. Eftersom det finns tidsfrister enligt lag som du måste förhålla dig till. Felaktiga uppsägningar av arbetstagare kan ogiltigförklaras, vilket innebär att domstolen förklarar att anställningen består. Kontakta därför gärna oss så fort som möjligt om du har blivit felaktigt uppsagt. Den som har blivit uppsagd och vill ogiltigförklara sin uppsägning kan ha rätt att kvarstå i sitt arbete, och då även ha rätt till lön, under tiden som en process förs i domstol om uppsägningen.

Skadeståndskrav vid uppsägning eller avskedande

Vill du däremot ha skadestånd måste du agera inom fyra månader från uppsägningen. Skadestånd kan omfatta ersättning för inkomstförlust, men också ersättning för kränkningen som du har blivit utsatt för. Skadestånd som ska kompensera för kränkningen vid en felaktig uppsägning eller ett avsked uppgår ofta till mellan 75 000 kr och 150 000 kr.

Vi ger dig råd, utreder om du kan få ersättning för dina advokatkostnader genom försäkring eller statligt bistånd och stöttar dig genom hela processen.

Ni är välkommen att kontakta oss