Skilsmässa: vem har rätt till den gemensamma bostaden?

Vid en äktenskapsskillnad, det vill säga en skilsmässa, förändras livet snabbt och drastiskt. Flertalet praktiska frågor måste lösas samtidigt som en skilsmässa i de flesta fall också är känslomässigt påfrestande. En fråga som ofta uppstår när ett äktenskap upplöses är vem av makarna som har rätt till den gemensamma bostaden.

Huvudregeln

Vid skilsmässa skall bodelning ske. Bodelningen sker i två steg. Först så avgörs boets ekonomiska värde, där giftorättsgods ingår. Enskild egendom ingår således inte i en bodelning. I nästa steg av bodelningen ska giftorättsgodset praktiskt fördelas mellan makarna, genom så kallad lottläggning. Varje make har rätt att på sin lott i första hand erhålla, vilket förenklat är sådant som man har fått eller köpt till sig själv – men utan att sakerna ifråga är enskild egendom.

Bäst rätt till den gemensamma bostaden

Gällande makarnas gemensamma bostad gäller inte den ovan nämnda huvudregeln om att varje make i första hand har rätt att erhålla sin egendom på sin lott, utan ett övertagande av den gemensamma bostaden är möjligt oavsett vem av makarna som äger den. Inte heller den omständighet att den gemensamma bostaden gjorts till enskild egendom via ett äktenskapsförord mellan makarna hindrar ett övertagande. Istället är det den av makarna som bäst behöver makarnas gemensamma bostad som har rätt att få den i avräkning på sin lott.

Vid behovsprövningen skall särskilt beaktas om det finns barn i äktenskapet och vem av makarna som dessa barn skall bo hos. Även andra omständigheter, så som huruvida den övertagande maken har ekonomisk möjlighet att överta bostaden samt bostadens eventuella affektionsvärde för den make som äger den, beaktas. Vidare krävs det att den övertagande maken har möjlighet att betala den likvid eller utge det giftorättsgods som krävs för att ekonomiskt kompensera den avstående makens giftorättsandel i boet.

Exempel

Make X äger en villafastighet. Villafastigheten har används som en gemensam bostad åt make X, make Y och makarnas två gemensamma barn. Vid skilsmässa vill båda makarna bo kvar i den gemensamma bostaden, båda makarna har också ekonomisk möjlighet att bo kvar i bostaden. Make Y får ensam vårdnad om de två gemensamma barnen och anses därmed ha större behov av bostaden än vad make X anses ha. Make Y får därmed överta den gemensamma bostaden, trots att bostaden var inköpt och ägs av make X.

Din advokat inom familjerätt

Via kan hjälpa dig med såväl social som ekonomisk familjerätt. Många frågor går dessutom att reglera i förebyggande syfte, innan problem uppstår. Om ni vill komma i kontakt med oss kan ni maila oss här, eller ringa oss på 031 – 38 38 200.