När en anhörig går bort medför det givetvis en stor sorg. Sorgen blir inte lättare av att en bortgång ofta innebär att man måste lösa svåra juridiska eller ekonomiska frågor. Vi på Ejder Advokatbyrå har lång erfarenhet av att arbeta med boutredningar och arvskiften. Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman eller skiftesman, eller uppdrag som ombud i arvstvister. Vi har också stor erfarenhet av tvister avseende klander av testamente, kränkning av laglott, testamentstolkning och liknande.

Boka ett möte

Bodelning

Äktenskapsförord, giftorättsgods och enskild egendom

Huvudregeln är att all egendom som makar äger är giftorättsgods, det vill säga sådan egendom som ska delas mellan dig och din make eller maka om ni skiljer er. Genom gåvovillkor, testamente eller genom ett äktenskapsförord kan dock sådant som annars hade varit giftorättsgods bli enskild egendom – alltså egendom som ska hållas utanför delningen vid en skilsmässa.

Skilsmässa

Om du och din make eller maka är överens kan ni skilja er på en gång. Ni gör då detta genom att ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten, som då meddelar en dom om detta. Om ni inte är överens eller om ni har barn så måste ni ta betänketid innan tingsrätten kan döma till äktenskapsskillnad, betänketiden är i sådant fall sex månader. Efter att de sex månaderna har förflutit har ni ett år på er att ansöka om äktenskapsskillnad och då få en dom om detta.

Under betänketiden kan domstolen besluta om ett antal praktiska detaljer. Till exempel om underhållsbidrag som den ena parten ska betala till den andra, vart barnen ska bo, vem som får bo kvar i ert gemensamma hus med mera.

När man har lämnat in en ansökan om äktenskapsskillnad kan man få till stånd en bodelning. Antingen genom ett bodelningsavtal, det vill säga en frivillig uppgörelse om en delning av ert giftorättsgods. Eller så kan man ansöka om bodelning hos tingsrätten, så utses en person (en så kallad bodelningsförrättare) som tvångsmässigt delar på era saker utifrån vad som sägs om detta i lagen.

Ejder Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hjälpa par att gå vidare med sina liv genom att medverka till en överenskommelse om bodelning eller som ombud för dig i tvist med den andre maken om bodelning. Vi hjälper även till med ansökan om bodelningsförrättare om det krävs.

Ansöka om bodelningsförrättare

Om parterna som ska skiljas eller gå isär från samboförhållande ska respektive kan bodelning ske. Det är dock inte ovanligt att parterna inte kan komma överens, varför institutet bodelningsförrättare existerar. Förenklat kan man säga att en bodelningsförrättare agerar domare mellan parterna, denne ska därför vara opartisk och döma enligt äktenskapsbalkens regler.

Hos Ejder Advokatbyrå åtar sig Simon Boson återkommande uppdrag som bodelningsförrättare. Vill ni ansöka om att få Simon Boson utsedd som bodelningsförrättare för er bodelning kan ni ansöka genom formuläret som är bilagt nedan.

Ansökan om bodelningsförrättare.pdf