Vårdnad, boende och umgänge med barn regleras genom Föräldrabalken. När föräldrarna inte kan enas om frågor kring sina barn kan det bli nödvändigt att strida för barnets bästa, då krävs det en skicklig advokat. Vårdnadstvister är ett av Ejder Advokatbyrås absoluta specialistområden. Ni är välkomna att kontakta oss för stöd och råd.

Boka ett möte

Vårdnadstvist

Har ni haft samarbetssamtal i familjerätten som inte leder någonstans? Har du blivit stämd av den andre föräldern i en fråga om vårdnad, boende eller umgänge? Är den andra föräldern uppenbart olämplig att vara vårdnadshavare? Har den andre föräldern idag ensam vårdnad och du vill få till en ändring?

Vissa föräldrar hamnar i onödiga konflikter kring frågor som rör barnet vilket i sin tur leder till problem och oro för barnet. Att biträdas av en advokat leder till att en tvist blir lättare att hantera för dig som klient och för barnet.

Kontakta oss för ett inledande möte, där vi går igenom situationen ni befinner er i och ger råd.

Föräldrar som inte kan enas om hur vårdnaden ska utövas kan få frågan avgjord i domstol. Domstolstvisten kan föras i syfte att utesluta den andra föräldern från vårdnaden, eller att själv få ta del i vårdnad som har utövats ensam av den andra föräldern.

Ensam vårdnad

Enskild vårdnad, eller ensam vårdnad, innebär att endast en förälder är vårdnadshavare för barnet. Ensam vårdnad är dock ovanligt. Huvudregeln enligt svensk rätt är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn.

Att en förälder är ensam vårdnadshavare medför att det är den föräldern som självständigt bestämmer om barnets omständigheter. Som exempel kan nämnas att det är den föräldern som ensam bestämmer om barnets skolgång, boende och sjukvård. Vid ensam vårdnad saknar den andra föräldern helt rätten att vara med och bestämma om dessa frågor.

En förälder som har ensam vårdnad är skyldig att se till barnets bästa och i detta ingår bl a att barnet har kontakt och umgänge med den andra föräldern. En förälder som har ensam vårdnad får inte utesluta den andra föräldern från barnets liv. Det är endast i mycket sällsynta undantagsfall, t ex när barnet riskerar att skadas som umgänge helt kan uteslutas.

Vårdnadstvist kostnad

Vid tvister om vårdnad, boende och umgänge kan man normalt få ersättning för en stor del av sina advokatkostnader genom sin hemförsäkring, eller genom staten om man har låga inkomster. Ni är välkommen att ringa vår växel, på 031-38 38 200, för mer information om detta.

Krav för ensam vårdnad

I stora drag finns det tre typfall som kan leda till ensam vårdnad.

  1. Att föräldrarna inte kan samarbeta kring viktiga beslut som behöver tas för barnens räkning, tex om sjukvård och skola.
  2. Att den ena föräldern, utan bra anledning, vägrar låta barnet träffa den andra föräldern.
  3. Att den ena föräldern har begått grova brott mot barnet eller den andra föräldern.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna tillsammans gemensamt har förmågan, och skyldigheten, att ta beslut som påverkar barnet. Gemensam vårdnad är inte samma sak som att barnet ska bo lika lång tid hos varje förälder, se mer om detta nedan under ”barnets boende”.

Gifta föräldrar får per automatik gemensam vårdnad om barnet. Är de inte gifta står barnet under moderns vårdnad. Föräldrarna kan dock anmäla till Skatteverket att de vill ha gemensam vårdnad. Vanligen görs vårdnaden sedan gemensam i samband med att faderskapet bekräftas hos socialnämnden. Skiljer sig föräldrarna fortsätter den gemensamma vårdnaden, tills detta ändras genom dom eller avtal.

Barnets boende

Barnets boende är där hen huvudsakligen bor. Ett barn som föräldrarna har gemensam vårdnad om kan bo växelvis hos dem (det vill säga lika mycket) eller mer hos den ena och ha ett umgänge med den andra föräldern. Barnets boende varierar mycket från familj till familj. Barnets boende kan ofta behöva bero på respektive förälders boendeförutsättningar, skolgång m.m.

Vid svårigheter att komma överens kan det vara bra att ta hjälp av familjerätten, som kan bistå med samtalsstöd. Om eller när samtalen inte leder någonvart kan förälder som så önskar vända sig till tingsrätten och ansöka om stämning. Utgången i en vårdnadstvist kan en skicklig advokat ofta förutse, så det kan vara en bra idé att hålla en konsultation före stämningsansökan skickas till tingsrätten.

Umgänge

Umgänge med barn är frånkopplat frågorna om vårdnad och barnets boende. Det anses, med mycket få undantag, vara till barnets bästa att barnet ska ha kontakt med båda föräldrarna. Ibland kan dock umgänget behöva ske under övervakning, genom så kallat umgängesstöd. Så är det ofta då föräldern som barnet ska ha umgänge med inte har träffat barnet på ett längre tag, eller då det av annan anledning finns oro kring samspelet mellan barnet och föräldern.

Familjerätt

Är samlingsnamnet på de rättsområden som behandlar familjemedlemmars rättigheter och inbördes skyldigheter mot varandra.

Familjerätten

Som ibland även kallad Familjerättsbyrån är benämningen på den kommunala avdelning som hjälper individer med sina familjerättsliga bekymmer, till exempel rörande vårdnad eller fastställande av faderskap. Familjerätten ska inte förväxlas med de allmänna domstolar (där tingsrätten utgör första instans) som hanterar mål om bland annat vårdnad, boende och umgänge.

Kortfattat kan individer gå till Familjerätten för att få stöd och råd i familjerättsliga frågor, men Familjerätten kan aldrig bestämma någonting utan att föräldrarna är eniga. Vid oenighet behöver en eller båda föräldrarna vända sig till domstol.

Krav på ensam vårdnad, gemensam vårdnad, boende eller umgänge skickas till den andra föräldern

Efter det inledande mötet tillskriver vi normalt den andre föräldern med ett krav till exempel krav på del i vårdnaden, ändring från gemensam vårdnad till ensam vårdnad eller krav om ett schema för hur umgänget ska se ut. Har den andre föräldern ett ombud sker vår kontakt med ombudet.

Om vi inte kan nå en kompromiss återstår att gå vidare och ge in en stämningsansökan till tingsrätten där vi redogör för dina yrkanden, t.ex. att du yrkar ensam vårdnad om barnen och grunderna till detta.

Den andra föräldern ger in sitt svaromål till domstolen med sina egna yrkanden. Domstolen kallar sedan till muntlig förberedelse. Innan detta sammanträde hållits har tingsrätten i regel också begärt in ett yttrande från socialtjänsten vilka redogör för sin uppfattning om vad som är barnets bästa.

Muntlig förberedelse i domstol och interimistiskt beslut

Tingsrätten kallar tidigt i en rättsprocess till en muntlig förberedelse delvis för att reda ut parternas yrkanden och grunder, planera för målets fortsatta handläggning men även för att se om det finns någon möjlighet för föräldrarna att komma överens. Om en överenskommelse inte är möjlig eller önskvärd kan tingsrätten fattat ett tillfälligt, så kallat interimistiskt, beslut i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Detta beslut gäller tills dess att tingsrätten fattar ett nytt beslut eller målet avgörs genom förlikning eller dom.

Familjerätten utför en vårdnadsutredning

Om ingen överenskommelse kan träffas beslutar tingsrätten om att en vårdnads-, boende- och umgängesutredning ska inhämtas. Denna utredning genomförs av socialtjänsten, som brukar behöva ca 3-6 månader för att genomföra en fullständig utredning. Denna utredning blir sedan en del av tingsrättens underlag för att slutligen avgöra målet.

Huvudförhandling och dom

När vårdnadsutredningen färdigställts meddelar parterna vilken ytterligare bevisning de önskar åberopa vid rättegången. Bevisningen kan bestå utav vittnen, läkarutlåtanden, sms-korrespondens med mera.

Det är fri bevisföring i svenska domstolar och parterna kan i princip åberopa vilken bevisning som helst, så länge den är relevant i målet. Den skriftliga bevisningen gås igenom, du och den andra föräldern hörs liksom eventuella vittnen och sakkunniga. Rätten består av en lagfaren juristdomare och tre nämndemän.

Rätten överlägger sedan och meddelar dom inom ett par veckor.

Ni är välkommen att kontakta oss