En vårdnadstvist är slitsam. Den är slitsam för föräldrarna och för barnet. För oss på Ejder Advokatbyrå är det viktigt att Du som klient får ett ombud som är lyhört och engagerat.

Finkänslighet är också en egenskap som ett juridisk ombud behöver i en vårdnadstvist. Tillsammans med oss på Ejder Advokatbyrå bevakar vi din och ditt barns rätt i vårdnadstvisten.

Boka ett möte

Vårdnadstvist

Vårdnadstvister inleds ofta av en konflikt mellan föräldrarna, kanske i och med en skilsmässa

Vi inleder genom ett möte vid vårt kontor där vi går igenom den situation du för närvarande befinner dig i. Har ni haft samarbetssamtal i familjerätten som inte leder någonstans? Har du blivit stämd av den andre föräldern i en fråga om vårdnad, boende eller umgänge? Har den andre föräldern idag ensam vårdnad och du vill få till en ändring?

Vid det inledande mötet går vi även igenom hur advokatbyrån hjälper dig att ansöka om att få dina ombudskostnader ersatta av försäkringsbolaget eller staten. För mer information om rätten till rättsskydd och rättshjälp klicka här.

Krav på ensam vårdnad, gemensam vårdnad, boende eller umgänge skickas till den andra föräldern

Nästa steg är att tillskriva den andre föräldern med ett krav till exempel krav på del i vårdnaden, ändring från gemensam vårdnad till ensam vårdnad eller krav om ett schema för hur umgänget ska se ut. Har den andre föräldern ett ombud sker vår kontakt med ombudet. Om vi inte kan nå en kompromiss återstår att gå vidare och ge in en stämningsansökan till tingsrätten där vi redogör för dina yrkanden, t.ex. att du yrkar ensam vårdnad om barnen och grunderna till detta. Den andra föräldern ger in sitt svaromål till domstolen med sina egna yrkanden. Domstolen kallar sedan till muntlig förberedelse. Innan detta sammanträde hållits har tingsrätten i regel också begärt in ett yttrande från socialtjänsten vilka redogör för sin uppfattning om vad som är barnets bästa.

Muntlig förberedelse i domstol och interimistiskt beslut

Tingsrätten kallar tidigt i en rättsprocess till en muntlig förberedelse delvis för att reda ut parternas yrkanden och grunder, planera för målets fortsatta handläggning men även för att se om det finns någon möjlighet för föräldrarna att komma överens. Om en överenskommelse inte är möjlig eller önskvärd kan tingsrätten fattat ett tillfälligt, så kallat interimistiskt, beslut i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Detta beslut gäller tills dess att tingsrätten fattar ett nytt beslut eller målet avgörs genom förlikning eller dom.

Familjerätten utför en vårdnadsutredning

Om ingen överenskommelse kan träffas beslutar tingsrätten om att en vårdnads-, boende- och umgängesutredning ska inhämtas. Denna utredning genomförs av socialtjänsten, som brukar behöva ca 3-6 månader för att genomföra en fullständig utredning. Denna utredning blir sedan en del av tingsrättens underlag för att slutligen avgöra målet.

Vad krävs för att få ensam vårdnad och hur kan Ejder Advokatbyrå hjälpa till?

När vårdnadsutredningen färdigställts meddelar parterna vilken ytterligare bevisning de önskar åberopa vid rättegången. Bevisningen kan bestå utav vittnen, läkarutlåtanden, sms-korrespondens med mera. Det är fri bevisföring i svenska domstolar och parterna kan i princip åberopa vilken bevisning som helst, så länge den är relevant i målet. Den skriftliga bevisningen gås igenom, du och den andra föräldern hörs liksom eventuella vittnen och sakkunniga. Rätten består av en lagfaren juristdomare och tre nämndemän. Rätten överlägger sedan och meddelar dom inom ett par veckor.