Målsägandebiträde – våldtäkt

Om du vill känna dig trygg under hela processen och vara säker på att dina rättigheter tillvaratas bör du redan vid första kontakt med polisen säga att du vill ha ett målsägandebiträde. Om ni då uppger att ni vill ha ett målsägandebiträde från Ejder Advokatbyrå kan ni känna er försäkrade om att ni får ett målsägandebiträde om står vid er sida före, under och efter rättegången.

Våra advokater och jurister har sammantaget många års erfarenhet av arbete med sexualbrott och har därför både erfarenhet och kunskap som gör att våra klienter kan känna sig trygga.

Våldtäkt

Brottet våldtäkt framgår av brottsbalken 6 kap 1 § och lyder enligt nedan.

Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt om:

deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan,
gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller
gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.

Är brottet med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot som varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet

När det gäller frågan om huruvida en grov våldtäkt har förövats så kan det tilläggas att högsta domstolen, i ett avgörande från 1 mars 2022, har uttalat att en våldtäkt där livsfarligt vapen har använts – tex kniv – ska väga tungt vid den bedömningen.

Oaktsam våldtäkt

Den som är grovt oaktsam och genomför en sådan handling, dvs samlag eller motsvarande, som i våldtäktsparagrafen ovan kan dömas för oaktsam våldtäkt. En person som misstänker att någon inte deltar frivilligt, men medvetet inte frågar den andre, kan som regel bedömas varit grovt oaktsam.

I ett avgörande från Högsta domstolen, från 2019, har en person bedömts grovt oaktsam när han genomfört ett samlag under en övernattning hos målsäganden. Högsta domstolen menade att förövaren befunnit sig i en situation där han varit osäker över huruvida den andre ville delta. Att han inte försäkrat sig om saken och istället ”tagit risken” var grovt oaktsamt.

Polisanmälan

Det bästa är om en polisanmälan görs omgående efter brottet, så att polisen ska få möjlighet att vidta åtgärder medan kritisk bevisning fortfarande kan säkras. Det går dock att klara upp brott som är flera år gamla, så tveka inte om att anmäla även när det har gått en längre tid.

Vid omedelbar fara ska ni ringa 112, annars ska ni ringa 114 14 för att göra en anmälan.

Bevis

Vid sexualbrott är det vanligtvis så att brottet har skett då förövaren och målsäganden varit ensamma. Högsta domstolen har klargjort att det vid sexualbrott, för en fällande dom, kan räcka med en trovärdig utsaga från målsäganden i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet. När det gäller ”vad som i övrig har framkommit” så rör detta sig normalt om så kallad stödbevisning, som kan vara tex observationer över målsägandens beteende efter brottet eller medicinsk bevisning.

Domstolsprocessen

Processen i domstol inleds när en åklagare har bedömt att det finns tillräcklig bevisning för att få en fällande dom; åklagaren skickar då in en stämningsansökan till domstolen. Beroende på omständigheterna så kan det ta olika lång tid till dess rättegången (eller det som i teknisk bemärkelse kallas huvudförhandling) inleds.

Under domstolsförhandlingen kommer målsägandebiträdet vara ett stöd för målsäganden och även framställa anspråk på skadestånd.

Skadestånd

Vid en våldtäkt bestäms skadeståndet på grund av kränkningen som brottet innebär till 100 000 kr samt även 15 000 kr på grund av sveda och värk, dvs totalt 115 000 kr.

Vid en oaktsam våldtäkt utgår för närvarande normalt skadestånd om totalt 85 000 kr, där 10 000 kr utgör ersättning för sveda och värk och 75 000 kr ersättning för kränkningen som brottet innebär.

Då brott kan konstateras spelar det ingen roll om någon faktiskt fälls för brottet eller om förövaren har betalningsförmåga, utan skadeståndet kan fortfarande erhållas från Brottsoffermyndigheten.

Målsägandebiträde i Stockholm och Göteborg

Vi på Ejder Advokatbyrå förordnas regelbundet av olika tingsrätter på väst- och östkusten som målsägandebiträde i sexualbrott. Våra kontor är belägna i Stockholm, Nyköping, Göteborg, Halmstad, Alingsås, Uddevalla och Vänersborg. Vi känner oss mycket hedrade över att få förtroendet att företräda våra klienter och vi gör alltid vårt yttersta för varje klient.

Har ni frågor om hur eller när ni kan begära ett målsägandebiträde från Ejder Advokatbyrå så kan ni ringa vår växel, på 031-38 38 200, eller kontakta oss genom formuläret nedan.