Vad händer om man inte blir beviljad ansvarsfrihet?

Inledningsvis kan konstateras att det faktum: att du inte har beviljats ansvarsfrihet, inte betyder någonting i sig. Eller nästan inte i alla fall. Dels så kan många uppleva detta som ett slag i ansiktet, speciellt om man känner att man har gjort det bästa styrelsejobbet man har kunnat under det gångna året. Dessa frågor hanteras inom bolagsrätten.

Minoritetsskydd

Men förutom slaget mot egot som man kan känna om man inte blir beviljad ansvarsfrihet, så betyder detta även att en dörr hålls öppen. En möjlighet för minst 10% av föreningens medlemmar att väcka skadeståndstalan mot dig, i föreningens namn, i domstol. Men om det är en minoritet av föreningens medlemmar som väcker talan i domstol kommer de dock sannolikt att få bekosta processen ur egen personlig ficka. Om minoriteten tycker någonting betyder det underförstått att majoriteten tycker någonting annat, och sannolikt så krävs det en majoritet av rösterna i föreningen för att få till ett beslut som innebär att föreningen lägger sina resurser bakom en process.

Orsakssamband krävs

Vidare betyder det inte någonting i sig för en skadeståndstalan att du inte har blivit beviljad ansvarsfrihet. Det grundläggande för ett skadeståndsansvar är att det ska finnas en skada och att den skadan har orsakats genom ett oaktsamt handlande. Om vi återknyter till mitt inledande exempel så kan vi konstatera att ett 30% minusresultat i förhållande till budget kan vara en ekonomisk skada. Frågan blir då om du var oaktsam när detta blev till.

Vad är oaktsamhet?

Ett minusresultat betyder inte nödvändigtvis oaktsamhet. För att reda ut detta behöver man normalt se till handlandet snarare än resultatet. Har ditt handlande avvikit från föreningens regler, från god sed eller någon annan norm? Om så är fallet: vilken är anledningen till detta? Det är genom att utföra en sådan analys som man kan komma fram till en oaktsamhetsbedömning.

Detta är i alla fall syftet med att inte bevilja ansvarsfrihet, även om vissa använder institutet på samma sätt som andra använder biltutan: som ett sätt att visa missnöje på.

Kontakta oss så kan vi vägleda er inom de bolagsrättsliga och föreningsrättsliga lagarna.