Uppsägning: vad, när & hur?

Att ge någon sparken eller ännu värre att själv få sparken är en situation som de flesta hoppas undvika. Likväl är det ändå en situation där många av oss hamnar någon gång under våra arbetsliv – på ena eller andra sidan.

I arbetsrätten kallas det inte ”sparken” utan uppsägning och det kan ske på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.

Uppsägning vid arbetsbrist

Vid arbetsbrist, eller med andra ord (förenklat) att arbetsuppgifterna som arbetstagaren anställts för inte längre behöver utföras, saknas något egentligt skydd för arbetstagaren och hen är som regel tvungen att acceptera uppsägningen.

Uppsägning vid personliga skäl

Vid personliga skäl ställs å andra sidan måste arbetsgivaren istället visa att arbetstagaren har agerat på ett sätt som utgör allvarlig misskötsamhet för att hen ska kunna sägas upp.

Vem ska bevisa vad?

Det är viktigt att framhålla att det är arbetsgivaren som måste kunna visa att det finns saklig grund för uppsägningen, det är alltså arbetsgivaren som har bevisbördan i en tvist om uppsägning.

Formkrav vid uppsägning

Utöver själv kärnfrågan – om det föreligger saklig grund för uppsägningen eller inte – måste arbetsgivaren vid en uppsägningen enligt lag genomföra vissa formella åtgärder enligt lag, främst då lagen om anställningsskydd (LAS) och lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Det inkluderar att underrätta arbetstagare om uppsägningen, skriftligen berätta om skälen för detta om arbetstagaren begär det, berätta för arbetstagaren vad denne behöver göra för att få uppsägningen ogiltigförklarad, förhandla med eventuell facklig organisation m.m.

Skadestånd

Om domstolen förklarar att uppsägningen är ogiltig är arbetsgivaren till att börja med skyldig att betala ut lön och annan ersättning som arbetstagaren har rätt till. Om arbetsgivaren inte rättar sig efter ogiltighetsförklaring och låter arbetstagaren återgå till arbetet ska arbetsgivaren utöver lön och annan ersättning betala ett skadestånd om upp till 32 månadslöner.

Även om arbetsgivaren har saklig grund för uppsägningen så kan arbetsgivaren ändå bli skadeståndsskyldig till arbetstagaren om arbetsgivaren missar att genomföra någon av de formella åtgärderna vid en uppsägning. Sådant skadestånd uppgår till ca 10 000 – 20 000 kr per åtgärd som inte genomförts.

Kontakta oss för råd

Bedömningen om en uppsägning är sakligt grundad kan vara svår att göra för arbetstagaren och arbetsgivaren. Det kan även vara svårt att avgöra om allt gått formellt riktigt till kring uppsägningen. Om du befinner dig i en sådan situation är du välkommen att kontakta oss här för att boka en inledande konsultation och få råd.

Din advokat i Göteborg och Uddevalla

Kontakta oss på 031-38 38 200 eller skicka ett meddelande här så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.