Misstänkt för stöld – råd under utredningen, straff mm

Det första du ska göra

Är att begära en offentlig försvarare (en försvarsadvokat), detta meddelar du polisen om, helst i samband med att du blir kallad till det första förhöret. Du har dessutom rätt att få den försvarare du önskar. Se mer om detta längst ner.

Stöld av normalgraden

”Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år”. Detta framgår av brottsbalken 8 kap 1 §. Vid närmare läsning av stöldparagrafen kan man lägga märket till de olika delarna: 1) olovligen tager, 2) vad annan tillhör, 3) med uppsåt att tillägna sig det, 4) om tillgreppet innebär skada. Dessa delar kallas inom juridiken för rekvisit.

Vid en förundersökning om stöld och vid en domstolsprövning så gör en åklagare respektive domstolen en prövning av vad som har skett i verkligheten mot paragrafen. Som exempel kan nämnas en person som har ”lånat” en annans cykel eftersom hen trodde att hen fick låna cykeln. Sådant beteende skulle sannolikt prövas mot rekvisitet 1), dvs att hen inte visste att ”lånet” skedde olovligen. Inom juridiken kallas detta för bristande uppsåt, dvs att det inte fanns en avsikt att begå ett brott. Ett relativt vanligt beteende (åtminstone på orten där jag växte upp) är att cyklar ”lånades”, ofta vid den lokala krogens stängningstid, för att sedan placeras i ett dike eller ett cykelställ nära låntagarens hem. I nyss nämnda fall tror jag att det sällan fanns någon avsikt att behålla eller sälja cykeln, enligt rekvisit 4), så i dessa fall ska personen ifråga inte dömas för stöld.

Att just stöld är uteslutet, av en eller flera skäl enligt ovan, innebär dock inte att handlandet är lagligt. Olovligt brukande och egenmäktigt förfarande är brott som ligger nära intill stöld. Vid fall där det är tveksamt om endera brotten kan bli aktuella utformas åtalet ofta på sådant vis att domstolen kan döma den anklagade personen för ex: ”stöld i första hand och egenmäktigt förfarande i andra hand”.

Grov stöld

”Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om det avsett sak som någon bar på sig eller hade i sin omedelbara närhet, om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel, om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada”.

Frågan om det är en grov stöld som har förövats är komplicerad. Som synes ovan så handlar denna fråga långt ifrån alltid om huruvida stölden har rört värdefull egendom.

Inbrottsstöld

Detta ”nya” brott infördes i brottsbalken under 2021. Tidigare betraktades stölder i samband med inbrott i en bostad en anledning att rubricera stölden som grov. Det särskilda brottet inbrottsstöld innebär i praktiken att straffminimum höjs från sex månaders fängelse till fängelse i ett år.

Straff

Den som döms för stöld kan få ett straff som varierar mellan böter och fängelse i sex år, beroende på om domen rör ringa stöld, stöld av normalgraden, grov stöld eller en inbrottsstöld. I praktiken finns det ytterligare alternativ, tex skyddstillsyn och samhällstjänst, istället för fängelse. Senare nämnda påföljder har visat sig fylla en mycket bättre rehabiliterande funktion än fängelse.

Vad ska man tänka på under ett polisförhör

Det första är att: det är svårt att ta tillbaka sådant som sägs i panik. Många som blir misstänkta för ett brott hamnar i affekt, de vill bara komma ur den obekväma situationen. Av den anledningen tar de ofta dåliga beslut och försöker snacka sig ur situationen, ofta med dåliga resultat.

Det andra är: innan man vet hur utredningsläget ser ut, är det ofta bäst att sitta still i båten. Den som är misstänkt för ett brott har ingen skyldighet att visa att hen är oskyldig; detta är åklagarens och polisens uppgift. Det är därför ofta bäst att utnyttja sin rätt att vara tyst. När man råder en klient att vara tyst får man ofta motfrågan: ”kommer inte polisen tro att jag är skyldig då?” Det korta svaret är: kanske. Det aningens längre svaret är: det spelar ingen roll. Rätten till tystnad under en brottsutredning är en mänsklig rättighet och det finns många anledningar till att den rättigheten utnyttjas, till exempel eftersom den misstänkte vill skydda en familjemedlem. Därför kan tystnad under polisförhör inte ha något bevisvärde. Det finns såklart tillfällen där det kan vara bra att redogöra för sin sida om saken, men konsulter en advokat först!

Det tredje är: nyans är nyckeln. I vissa fall blir man inkallad till förhör och blir delgiven misstanke om ett flertal brott. Det kan då vara bra att särskilja mellan hur de olika misstankarna ska hanteras. Som försvarare kan man till exempel, under förhör, meddela polisen: ”jag kommer att avge inställning och ge en kort förklaring till misstanke 1, klienten kommer själv att berätta om misstanke 2 men hen avböjer att kommentera övriga misstankar”. En sådan strategi är såklart baserad på ett längre samtal, mellan advokaten och klienten, som har ägt rum innan förhöret. Så se till att begära en offentlig försvarare i god tid.

Ni är välkommen att kontakta oss

Våra försvarare önskas dagligen av människor som blivit misstänkta för olika brott. Vi uppskattar det förtroende vi får från alla våra klienter och kämpar varje dag för att den som har en advokat från Ejder Advokatbyrå ska kunna känna sig trygg och stolt!

Har ni frågor om ovan, eller vill ni önska en offentlig försvarare från Ejder Advokatbyrå, är ni välkommen att kontakta oss genom formuläret nedan eller genom att ringa vår växel på 031-38 38 200. Ejder Advokatbyrå finns i Stockholm, Nyköping, Göteborg, Uddevalla, Halmstad, Alingsås och Vänersborg.