Fel vid bostadsköp: du kan ha rätt till kraftigt prisavdrag

Om en bostad, en fastighet eller en bostadsrätt, avviker från avtalet eller vad som i övrigt kan förutsättas så kan man ha rätt till prisavdrag eller skadestånd. Prisavdraget eller skadeståndet beror på felets betydelse.

Ejder Advokatbyrå är specialiserade mot fastighetsrätt och har mångårig erfarenhet av fastighetstvister. Generell information om fastighetsrätt hittar ni på vår sida om det rättsområdet här. Nedan följer dock en uppräkning av de vanligaste felen vid fastighetsrättsliga tvister.

Avvikande storlek

Det är inte ovanligt att en mätning av tomt eller bostad visar avvikelser i förhållande till avtalet. Detta kan vara grund för prisavdrag. Storleken på prisavdraget varierar, i ett rättsfall från 90-talet medgavs ett prisavdrag om 50 000 kr då boytan var 15 kvadratmeter mindre än utlovade 111 kvm. Med dagens bostadspriser skulle sannolikt ett mycket högre prisavdrag anses rimligt.

Konstruktionsfel och skador

Fel i bärande strukturer eller undermåligt material kan få långtgående konsekvenser såsom mögel, ras, skadedjur eller kyliga vintrar. Undersökningsplikt och friskrivningar kan påverka möjligheterna till prisavdrag eller skadestånd. Men med tanke på hur otroligt dyrt det kan bli att laga omfattande fel i ens bostad så är det ofta motiverat att göra en ordentlig utredning av utsikterna att få ersättning från säljaren. I ett rättsfall medgavs prisavdrag om ca 100 000 kr, motsvarande ¼ av köpeskillingen och vad det skulle kosta att ersätta angripet bjälklag.

Avlopp, el och andra anläggningar

Fel i sådana anläggningar som får vardagen att fungera kan bli riktigt kostsamma. I ett fall medgavs 30 000 kr, som prisavdrag, vilket motsvarade hela kostnaden för att köpa en ny infiltrationsanläggning. Det betydelsefulla i detta rättsfall, såväl som det ovan, är egentligen inte storleken på prisavdraget, utan vad det motsvarade, det vill säga full ersättning för vad det skulle kosta att åtgärda felet.

Störande grannar

Ett klassiskt fall i juristkretsar är det så kallade Motorcrossbanefallet, där en såld fastighet låg intill en… ja, namnet på fallet är ganska självförklarande. Under fallets gång uppdagades att säljaren hade vidtagit åtgärder för att försöka få banan nedstängd. Mot bakgrund av detta kunde säljaren antas ha förstått att det hade varit av intresse för köparen att få reda på att banan låg vid fastigheten, men det berättade säljaren aldrig. Det hela slutade med att säljaren fick återbetala cirka 1,5 miljoner kronor, vilket motsvarande drygt 10% av det totala priset för fastigheten.

Din advokat i Göteborg

Kontakta oss på 031-38 38 200 eller skicka ett meddelande här så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.