Affärsjuridiska råd med anledning av Corona-viruset (Covid-19): avtals-, kontrakts- och köprätt

Rent generellt lyder huvudregeln att ”avtal ska hållas” och i de flesta situationer kan man förvänta sig samhällets skydd för att tvinga igenom avtalade prestationer – alltså betalning eller att någon ska göra en viss sak. Det finns dock rättsprinciper, lagregler och avtalsvillkor som medger avvikelser från huvudregeln.

Force majeure

Orden betyder ”högre makt” och ger uttryck för specialfall där en uppkommen situation är så oväntad och betungande att det inte kan förväntas att en part ska prestera enligt ingånget avtal.

Lagreglering

Principen återfinns i vissa lagar, tex köplagen och avtalslagen, och kan i dessa fall förväntas skydda vid extrema undantagsfall. Normalt skulle epidemier av typen influensa falla utanför dessa undantag, eftersom de är återkommande – och således förväntade. Huruvida den allmänna Conan-situationen kan utgöra ett sådant nödläge att det ursäktar avtalsbrott återstår i viss mån att se, men är kraftigt beroende av omständigheterna: såsom avtal, försäkringsmöjligheter och bransch.

Avtalsreglering

I mer omfattande avtal återfinns typiskt sett ett antal nödventiler, bland annat sådana om force majeure. Om ditt företag eller annan parts företag riskerar avtalsbrott kan man se över avtalet ifråga och särskilt delen om ”force majeure” eller ”hinder utanför parts kontroll”. Finns sådan reglering i ett aktuellt avtal kan det vara värt att se över exakt hur bestämmelsen är uttryckt.

Den generella tanken bakom principen om force majeure är att det ska röra sig om hinder bortom förväntan och kontroll, därför betyder det inte nödvändigtvis att bestämmelsen inte är dagsaktuell om det saknas exempel som ligger i närheten av ”epidemi” eller ”pandemi”.

Avtal kan dock ofta medföra strängare eller mildare reglering än sådan som återfinns i lag, så ett explicit uttryck för att ”hinder på grund av epidemi” eller likande kan därför få konsekvenser i det givna fallet. Avtalstolkning är dock ett särskilt komplext område där något nämnvärt djup inte kan nås inom ramen för ett blogginlägg.

Förhandling

Utifrån den situation man och ens avtalsparter befinner sig i, reglering i lag, det aktuella avtalet, ens bransch, försäkringssituationen osv så kan saken behöva lösas genom ett nytt avtal – varigenom ursprungsavtalet ändras eller frångås. Bland andra så kan följande lösningar vara möjliga.

  1. Ursprungsavtalet upplöses, där skadestånd möjligtvis utgår.
  2. Ny tidpunkt för fullgörande (det som ska göras eller betalas) avtalas.
  3. Alternativ avtalas om, tex att någonting annat ska presteras – vad detta kan tänkas vara är såklart kraftigt beroende av situationen ifråga.

Rättsutredning, försäkring och rättsskydd

Det är ofta till fördel att ha ett fullgott underlag, bland annat om rättsläget, innan betslut som kan få kraftiga efterverkningar tas. Har man dessutom hjälp av specialister med omfattande kunskap och erfarenhet inom förhandlingar är du såklart i överläge. I sin företagsförsäkring finns ofta en del som kallas för rättsskydd, vilken ersätter lejonparten av ens advokatkostnader vid tvist/oenighet.

Ejder Advokatbyrå har omfattande expertis och erfarenhet inom avtalsrätt, kontraktsrätt, köprätt och förhandlingar. Om ni har en situation som måste lösas, tveka inte att kontakta oss för en bedömning är läget. Ni kan ringa oss på 031-38 38 200 eller skicka ett meddelande genom att klicka här.