Såväl privatpersoner som företag kommer i kontakt med avtalsrätten. Det kan handla om avtal rörande köp av varor, tjänster till fastighetsköp och mycket mer.

Boka ett möte

Avtalsrätt

Upprättande av avtal

Till exempel aktieägaravtal eller kompanjonsavtal mellan företagsgrundare, sekretessavtal för diskussion innan ett uppdragsavtal upprättas, letter of intent under avtalsdiskussion med en potentiell förvärvare innan det slutgiltiga avtalet ingås.

Upprättar standardavtal, t.ex. samproduktionsavtal vid filmproduktion, terms of service och privacy policy för din webbsida eller andra avtal där mer eller mindre bara parternas namn ändras per avtalstillfälle.

När du tar hjälp av oss för att upprätta avtal kan du känna dig trygg i att de är utformade i enlighet med gällande lag.

Förhandling av avtal

Till exempel försäljningsavtal till en industrikoncern, forskningsavtal med ett universitet, när försäljningsobjektet har ett högt värde eller när avtalet måste vara tekniskt komplext.

Granskning av avtal

Till exempel när du får ett distributions- eller agentavtal från en tilltänkt avtalspart, transport- och logistikavtal med ett stort fraktföretag, inköpsavtal från en storbolagskund.

Uppsägning av avtal

Till exempel supportavtal för IT-tjänster, leasingavtal för leasing av företagsbilar, hyresavtal för kontorslokal m.m.

Tillägg av avtal

Till exempel tillverkningsavtal med underleverantör av förbrukningsmaterial, licensavtal vid utökning av licensområdet m.m.

Standardavtal och branschvillkor

Till exempel företagsindividuella tilläggsvillkor till allmänna villkor, allmänna bestämmelser IT-projekt (”Avtal 90”), ALOS 05, Orgalime, med flera.

Tvist om avtal

Ibland uppkommer tvister som parterna inte kan lösa på frivillig väg, det krävs då någon utomstående som medverkar till en lösning, till exempel en advokat som medlar eller en domstol som prövar saken och bestämmer om en lösning. I en domstolsprocess behöver parterna ofta biträdas av ett ombud eftersom det är upp till parterna att bestämma processens omfattning och framlägga bevisning, vilket kan vara svårt för den enskilde. Ejder Advokatbyrå företräder såväl privatpersoner som företag i domstol.