Målsägandebiträde vid misshandel – upprättelse och skadestånd

Ett målsägandebiträde är ofta en advokat ett en biträde jurist på advokatbyrå. Målsägandebiträdets uppgift är att vara ett stöd för den brottsutsatte och att hjälpa denne att få ersättning av förövaren. Biträdet har också rätt att vara med under förhör med målsäganden och bevaka att förhören går rätt till och att inga ovidkommande eller kränkande frågor ställs.

Vi på Ejder Advokatbyrå har omfattande erfarenhet av att biträda brottsutsatta och blir mycket ofta förordnade som målsägandebiträde av ett antal domstolar över Sverige.

Lag

Enligt lagen om målsägandebiträde har den brottsutsatte rätt till ett målsägandebiträde vid brott enligt brottsbalkens tredje kapitel där förövaren kan få fängelse. Misshandel, grov misshandel och synnerligen grov misshandel är sådana brott.

Misshandel

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år.

I praktiken utgår straffskalan från den lägre sidan, så det är mycket ovanligt med straff uppåt två år. I de fall där fängelse utdöms så får merparten mellan en och sex månader. Andra vanliga straff är skyddstillsyn och rättspsykiatrisk vård. De huvudsakliga faktorerna då domstolen bestämmer straff är misshandelns allvar och om det har skett vid flera tillfällen.

Grov misshandel

Är misshandelsbrottet att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Vid grov misshandel utdöms generellt fängelse. Merparten av de som har dömts har fått fängelse över ett år men mindre än fyra år. Det genomsnittliga straffet är ett år och tio månader.

Synnerligen grov misshandel

Är misshandelsbrottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov misshandel till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet.

Under 2019 dömdes 19 personer för synnerligen grov misshandel, synnerligen grov misshandel är alltså ett ovanligt brott. Medeltiden av det fängelsestraff som utdömdes uppgick till sex år och två månader.

Skadestånd

Den som har blivit utsatt för brott har generellt rätt till skadestånd för kränkningen som brottet har inneburit, så kallat ideellt skadestånd. Man kan även få ersättning för utebliven arbetsinkomst, sveda och värk och förstörda tillhörigheter. Det ideella skadeståndet bestäms ofta med brottsoffermyndighetens referatsamlingar som utgångspunkt. Nedan följer det normala spannet för ideellt skadestånd vid misshandel av olika grader.

Vid misshandel, av normalgraden, varierar skadestånd mellan 5 000 kr och 30 000 kr.

Vid grov misshandel varierar skadeståndet mellan 40 000 kr och 75 000 kr.

Vid synnerligen grov misshandel utgår enligt schablon skadestånd om 100 000 kr.

Advokat eller jurist

Ett målsägandebiträde ska som sagt ovan vara ett stöd för den som blivit utsatt för brottet. Detta gör vi genom att vara med under polisförhör, genom att samla in material så att skadeståndet hamnar på rätt nivå, genom att vara med under domstolsförhandlingen och genom att rent generellt svara på alla frågor som målsäganden kan tänkas ha under hela utredningen.

Den som har rätt till ett målsägandebiträde har även rätt att önska en särskild person. På grund av vår erfarenhet och omsorg blir Ejder Advokatbyrås jurister och advokater ofta önskade som målsägandebiträde. Ni är välkommen att kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er.

Enklast kan ni kontakta oss genom att ringa vår växel, på 031-38 38 200, eller fylla i ett formulär nedan. Vi har kontor i Stockholm, Nyköping, Göteborg, Alingsås, Halmstad, Vänersborg och Uddevalla men vi biträder klienter över hela landet.