Är fel i bokföringen ett bokföringsbrott?

Dom flesta som jobbar som VD eller sitter som styrelseledamot i ett företag känner till att de kan ha ett ansvar för företagets bokföring. Men väldigt få har mer än en begränsad förståelse för vilka krav som uppställs på en bokföring utifrån exempelvis brottsbalken, bokföringslagen, årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd, ”god redovisningssed” med mera. Att inte följa en regel i dessa regelsamlingar innebär i princip att man brustit i sin bokföringsskyldighet. Men vilka brister i bokföringsskyldigheten är då så allvarliga att man begått ett bokföringsbrott?

Skillnad mellan brister i bokföringen och bokföringsbrott

För att brister i bokföringen ska anses utgöra bokföringsbrott måste bristerna enligt straffbudet bokföringsbrott leda till att ”rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen”. Detta betyder att om bristen eller felet i bokföringen leder till att företagets resultat (vinst/förlust) eller ekonomiska ställning (tillgångar/skulder) på grund av felet inte i huvudsak kan förstås ja då föreligger det sannolikt ett bokföringsbrott. Detta kallas ”huvudsakskriteriet” och i praxis har det bedömts att avvikelser som är mindre när 30 % inte ska anses utgöra brott.

Exempel på avvikelser

Låt säga att ett företag haft en omsättning på 1 500 000 kr under ett räkenskapsår, kostnader på 1 300 000 kr och en vinst på 200 000 kr. Det finns dock en brist i bokföringen som består i att en kundfordran om 50 000 kr ligger kvar bland bolagets tillgångar trots att den borde ha skrivits av. Hade den skrivits av hade bolagets vinst minskat med 40 000 (fordran värde ex moms) och bolagets korrekta vinst skulle istället uppgått till 200 000 – 40 000 = 160 000 kr. Vi kan se om huvudsakskriteriet är uppfyllt genom att ta avvikelsen om 40 000 genom det korrekta beloppet dvs 40 000 / 160 000 = 25 %. Vi ser då att avvikelsen understiger 30 % och bristen för därför inte bedömas som ett bokföringsbrott.

Värt att tänka på är att en och samma avvikelse kan ha en större eller mindre påverkan beroende på om man bedömer bristens påverkar på resultaträkningen eller balansräkningen. 

Medan en total avsaknad av bokföring alltid är brottsligt så kan en slarvig bokföring ofta ändå vara tillräckligt god för att den inte ska anses som brottslig. Frågan kan vara komplex och bedömningen är ofta svår. Blir du misstänkt för bokföringsbrott bör du därför alltid anlita en försvarsadvokat som har god förståelse för både straffrättsliga såväl som ekonomiska frågor. 

Advokat

Vid Ejder Advokatbyrå arbetar försvarsadvokater som är specialiserade inom ekobrott. Vi åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare och som privat försvarare. Vid misstanke om brott är du välkommen att höra av dig till oss. Vi åtar oss uppdrag över hela landet och har kontor i Stockholm, Nyköping, Göteborg och Halmstad. Vid frågor kan ni ringa vår växel, på 031-38 38 200, eller skicka in ett formulär nedan.