Underhållsbidrag är pengar som den ena föräldern betalar till föräldern som barnet bor hos.

Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.

Boka ett möte

Underhållsbidrag

Inledande möte

Vid ett inledande möte går vi igenom hur er situation ser ut i dagsläget. Bor barnet hos dig och betalar den andre föräldern för lite i underhållsbidrag i förhållande till vad hen tjänar eller betalar hen kanske inget alls? Om det är du som betalar underhållsbidrag är kanske detta felberäknat eller kanske har du gått ner i arbetstid eller av annan anledning inte tjänar lika mycket som du gjorde när ni bestämde underhållsbidraget.

Vid det inledande mötet förklarar vi även hur vi går tillväga för att du ska ska kunna få dina ombudskostnader ersatta av försäkringsbolaget eller staten. När det gäller just underhållsbidrag kan man ofta söka ersättning från staten för den inledande konsultationen, genom så kallad nedsatt rådgivningsavgift enligt rättshjälpslagen, så att mötet då blir kostnadsfritt för klienten. För mer information om rättsskydd och rättshjälp klicka här.

Ni är även välkommen att ringa oss på vår växel, på 031-38 38 200, så kan vi berätta mer.

Belopp

De två typfallen av situationer där det är värt att driva ett ärende om underhållsbidrag är

  • då det finns en betydande inkomstskillnad mellan föräldrarna
  • då barnet eller barnen har onormalt höga kostnader, tex på grund av dyra idrottsaktiviteter eller har särskilda behov.

Kontakt med motparten

Oftast skriver vi till den andra föräldern för att ta reda på dennes inställning. Eventuellt skaffar denne en egen advokat. Om vi inte kan nå en kompromiss återstår att gå vidare till tingsrätten. Vi ger in en stämningsansökan till tingsrätten där vi redogör för ditt yrkande till exempel om en förändring avseende underhållsbidraget eller att den andre föräldern ska utge underhållsbidrag. Den andra föräldern ger in sitt svaromål till domstolen med sin inställning. Domstolen kallar sedan till muntlig förberedelse.

Muntlig förberedelse i tingsrätt

Den muntliga förberedelsen är ett första sammanträde i rätten där domaren vill reda ut parternas yrkanden och grunder och planera för målets handläggning. Under den muntliga förberedelsen får båda parter via sina eventuella advokater möjlighet att föra fram de uppgifter och omständigheter som är relevanta för tingsrättens beslut. I vissa fall försöker domaren aktivt åstadkomma en överenskommelse mellan parterna. Om detta inte är möjligt eller önskvärt fattar tingsrätten ett tillfälligt, så kallat interimistiskt beslut. Detta gäller tills dess att tingsrätten fattar ett nytt beslut eller avgjort målet genom förlikning eller dom.

Huvudförhandling

Efter den muntliga förberedelsen är det oftast dags för parternas ombud att ge in bevisuppgift till rätten. Bevisningen i mål om underhållsbidrag kan bestå av skattedeklarationer, lönespecifikationer med mera. Det är fri bevisföring i svenska domstolar och parterna kan i princip åberopa vilken bevisning som helst, så länge den är relevant i målet. Rätten gör en värdering av vilket värde ett visst bevis anses ha. Under huvudförhandlingen gås all bevisning igenom inför rätten. Du och den andra föräldern hörs, liksom eventuella vittnen och sakkunniga. Rätten består oftast av en lagfaren domare, som är rättens ordförande och tre lekmannadomare, som kallas nämndemän. Rätten överlägger sedan och meddelar dom inom två till tre veckor.

Ni är välkommen att kontakta oss