Många som behöver anlita en advokat oroar sig för vilka kostnader det kan medföra. Ofta har du rätt till ekonomisk hjälp via ditt försäkringsbolag eller från staten. Nedan kan du läsa om vilken hjälp du kan få för att betala dina advokatkostnader.

Boka ett möte

Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd

Om du har en hemförsäkring kan du i många fall använda försäkringens rättsskydd för att täcka en del av dina advokatkostnader och utlägg i samband med en tvist. Rättsskydd kan även finnas i en bil- eller företagsförsäkring samt i försäkringar som tecknats av bransch- och intresseorganisationer. En ansökan om rättsskydd bör göras så snart ärendet påbörjas och det är därför viktigt att du omgående upplyser oss om att du har en försäkring.

Det är försäkringsbolagets villkor som anger under vilka förutsättningar du har rätt att få rättsskydd. De flesta försäkringsbolag tar ut en självrisk som varierar mellan 20 och 25 procent av ärendets totala kostnader. Vidare är ersättningen begränsad till ett visst maximibelopp efter avdrag för självrisk. Självrisken faktureras löpande och betalas direkt till advokatbyrån. Vi hjälper dig naturligtvis att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och ansöka om rättsskydd.

Rättshjälp

Om du inte kan utnyttja rättsskyddet i din försäkring, eller om du saknar försäkring, kan staten under vissa förutsättningar bevilja dig rättshjälp. Om du kan få rättshjälp eller inte styrs bland annat av dina ekonomiska förhållanden samt vilken typ av tvist det handlar om. En förutsättning för att beviljas rättshjälp är som regel att du haft en timmes juridisk rådgivning hos oss innan vi ansöker om rättshjälp.

Kostnaden för den inledande rådgivningen (en timme) får du som regel bekosta själv. Därefter faktureras du löpande ett förskott som motsvarar den så kallade rättshjälpsavgift som fastställts för ditt ärende. Storleken på rättshjälpsavgiften bestäms av staten och varierar mellan två och fyrtio procent av dina totala kostnader, beroende på dina ekonomiska förhållanden.

Vi hjälper dig naturligtvis att ansöka om rättshjälp.