När en anhörig går bort medför det givetvis en stor sorg. Sorgen blir inte lättare av att en bortgång ofta innebär att man måste lösa svåra juridiska eller ekonomiska frågor. Vi på Ejder Advokatbyrå har lång erfarenhet av att arbeta med boutredningar och arvskiften. Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman eller skiftesman, eller uppdrag som ombud i arvstvister. Vi har också stor erfarenhet av tvister avseende klander av testamente, kränkning av laglott, testamentstolkning och liknande.

Boka ett möte

Arv

Testamenten

I regel ska ett testamente upprättas skriftligen och bevittnas av två personer. Det gäller särskilda krav för vittnena. Testamentet måste också uppfylla vissa andra formkrav. Det är viktigt att testamentet uppfyller de formella kraven och att avsikten med testamentet klart kommer fram. Det är därför lämpligt att alltid rådfråga en advokat innan testamentet skrivs, vi kan även hjälpa dig att skriva testamentet.

När man upprättar ett avtal utgår man från sitt egna perspektiv, vilket är ett mynt med två sidor. Det positiva är att det väsentliga, utifrån personen som skriver avtalet, brukar komma fram tydligt. Det negativa är att man ofta ignorerar allt som man tycker är oviktigt eller otrevligt. En advokat gör också avväganden, men bedömningen ser annorlunda ut. Det som ”känns” viktigt är nämligen inte alltid viktigt rent objektivt. Till exempel så kanske det redan finns en tvingande reglering i lag kring någonting som du tycker är viktigt.

Det bör även tas i beaktande att testamentet ofta verkställs decennier efter det upprättats, visar det sig då att testatorns förmögenhet ser helt annorlunda ut än när testamentet upprättat kan bekymmer tillstöta. Utfallet av testamentet blir nu helt annorlunda än det hade blivit om det verkställts dagen det upprättades och inte alls så som testatorn önskade. Detta går ofta att undvika genom att låta ett erfaret ombud upprätta ert testamente.

Sambor

Enligt sambolagen har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning av parets gemensamma bohag och bostad, om egendomen har köpts för att användas gemensamt. En sambo ärver dock inte sin avlidne sambo. För att sambos ska få ärva varandra måste de skriva ett testamente till förmån för varandra.

Bouppteckning

När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet
vid bouppteckningen. Bouppteckningen ska enligt lag upprättas av två kunniga och erfarna gode män utan intresse i boet som utses av de efterlevande. Detta arbete utförs ofta av advokater.

Bodelning och arvskifte

Om den avlidne var gift och makarna hade giftorättsgemenskap, det vill säga att någon av dem hade giftorättsgods (all egendom som inte är enskild egendom), måste bodelning ske innan den avlidnes tillgångar kan delas upp. Bodelning måste också ske om en efterlevande sambo har begärt det. När bodelningen är klar och den avlidnes skulder har betalats kan arvskifte ske, det vill säga arvet kan delas upp.

Laglott

Laglott är den del av en arvinges arvslott som inte kan tas ifrån honom eller henne genom testamente. Laglottens storlek är hälften av arvslotten, som är hela den avlidnes egendom. En
bröstarvinge har rätt att få ut sin laglott, även om den avlidne genom ett testamente har bestämt att kvarlåtenskapen helt eller delvis ska gå till någon annan. För att få ut sin laglott måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet.

Klander av testamente

Att ett testamente anses som ogiltigt beror vanligtvis på att testamentet upprättats i strid med lagstiftningen rörande rätten att upprätta testamente samt de villkor som omgärdar själva
upprättandet. Det kan exempelvis handla om egenskaper hos testatorn eller att något formkrav inte uppfyllts.

I ett par situationer kan ett testamente trots att det är giltigt komma att jämkas eller inte ha något effekt i vissa delar. Jämkning av ett testamente kan huvudsakligen komma ifråga ifall testatorn i testamentet bortsett från eventuella bröstarvingar (testatorns barn och andra avkomlingar) och deras rätt till sin så kallade laglott. Har exempelvis den avlidne testamenterat bort hela sin förmögenhet till en vän, har en bröstarvinge rätt att påkalla jämkning av testamentet så att denne trots allt kan få ut sin laglott.

Ett testamente kan vidare hindras från att verkställas fullt ut ifall testatorn testamenterat bort egendom i strid med sin efterlevande makes/makas eller sambos rätt att ur kvarlåtenskapen få ut egendom av ett visst värde. En persons rätt enligt ett testamente kan vidare förverkas ifall en person genom tvång, missbruk av testatorns oförstånd eller liknande förmått testatorn att upprätta testamentet. I sådana fall anses testamentet dessutom ogiltigt.

Arvstvist

Arv som är tvistiga består av fall där laglotten kränkts, där ett testamentes giltighet ifrågasätts eller ärenden där den efterlevande maken gett bort den först avlidnes makens arv till skada för dennes arvingar. Det är också vanligt att någon arvinge erhållit förskott på arv, eller själv tillgodogjort sig egendom från den avlidne medan dennes var i livet, till skada för övriga arvsberättigade. Ejder Advokatbyrå har erfarna processjurister med specialistkompetens mot arvsfrågor och kan företräda dig i dessa ärendet såväl som i ärenden om tvistiga bouppteckningar eller arvskiften som handläggs av boutredningsman.